کانون سوسیالیست های کارگری – بحرانسرمایهداری،جنگونتایجعملیآن

بحرانسرمایهداری،جنگونتایجعملیآن درگیریهاینظامیدراکرائین،عروجداعشتحتعنواندولتعراقوشامونیزکشتاردرغزهتوسطدولتاسرائیلاگرچهظاهراسهرویدادازهمجداستوسیاستهاینعلبهنعلونقشهمندسرمایهداریجهانینیستولینتایجعملینظامیاستکهرفعبحرانساختاریخودورقابتهایدرونیحاصلازآنراجزازطریقجنگوکشتارودامنزدنبهانواعحربههایفاشیستناسیونالیستیوفاشیستمذهبینمیتواندجستجوکند.

یاشار سهندی – از معدن بافق تا کاشی گیلانا

از معدن بافق تا کاشی گیلانا یاشار سهندی بعد از اعتصاب موفق ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد، در گوشه ای دیگر از ایران ، اینبار در رودبار واقع در شمال، ١۶٠ کارگر شرکت کاشی گیلانا ١٣ روز متوالی است ( تا دوشنبه ٧ شهریور) در اعتصاب بسر میبرند. خواسته کارگران پرداخت معوقات […]

شهلا دانشفر – لایحه حمایت از تولید، لایحه تعرض به کارگران

لایحه حمایت از تولید، لایحه تعرض به کارگران شهلا دانشفر “لایحه حمایت از تولید” ماههاست که دردستور کار دولت است. تصویب ماده ٣٩ این لایحه و به اجرا درآمدن بند “ح” در ماده ١٠ قانون کار که مد نظر آنست، روشن است که اخراج صدها هزار کارگر در بخش های مختلف دولتی و خصوصی را […]

شهلادانشفر – کاهشحداقل٢٠درصدی حقوق یک میلیون بازنشسته

کاهشحداقل٢٠درصدیحقوقیکمیلیونبازنشسته شهلادانشفر معاونتنظارتراهبردیریاستجمهوریدر١٧تیرماهسالجاریبخشنامهایراامضاوابلاغکردکهبراساسآن٢٠تا۴٠درصدازحقوقیکمیلیونبازنشستهکاستهمیشود.

نسان نودینیان – در حاشیه اخبار کارگری ٨مهر ١٣٩٣

در حاشیه اخبار کارگری ٨مهر ١٣٩٣ نسان نودینیان کارگران و تحصیل کودکان در مدارس

اخبار کارگری- اخبار کارگری ٢مهر ـ ٨مهر ماه ١٣٩٣ نسان نودینیان داوود رفاهی

اخبار کارگری ٢مهر ـ ٨مهر ماه ١٣٩٣ نسان نودینیان داوود رفاهی اعتراضات کارگران معدن سنگرود برای ادامه اعتراض به تهران آمدند

محمد شکوهی – دولت ادعا کرد: رشد اقتصادی۴.۴ درصد و تورم ٢١ درصد شد!

دولت ادعا کرد: رشد اقتصادی۴.۴ درصد و تورم ٢١ درصد شد! محمد شکوهی تازه ترین گزارش دولت روحانی ادعا کرده که: «نرخ رشد اقتصادی بعد از چندین فصل، بالاخره مثبت شد و با نفت ۶.۴ درصد و بدون نفت ۴.۴ درصد شد».

بیانیه – آنان دو نفر بودند… بیانیه ای پیرامون اطلاعیه ی «انشعاب» عباس فرد از سایت «شفیق»

آنان دو نفر بودند… بیانیه ای پیرامون اطلاعیه ی «انشعاب» عباس فرد از سایت «شفیق» یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از هیچی، هیچی که نه، توی مجاز، در هپروت، یه چیزی بود. پشت دیوار بلند، پسِ لاهه ی هلند، یه نفر نشسته بود، از الکی برای خود، یه «فرد» بود، دچارِ وِرتِریسم […]

حسن رحمان پناه – تخریب مجسمه لنین و صدای پای فاشیسم !

تخریب مجسمه لنین و صدای پای فاشیسم ! حسن رحمان پناه روز یکشنبه ٢٨ سپتامبر ٢٠١۴ برابر با ۶مهر ١٣٩٣ مجسمه “ولادمیر ایلیچ اولیانوف” معروف به لنین، رهبر بزرگ انقلاب کبیر اکتبر ١٩١٧ روسیه توسط تظاهرکنندگان ملی گرای اوکراینی یا به عبارت دقیق تر نئو فاشیست های این کشور به پایین کشیده شد .  

مهدی سامع – حرف جدی در حاشیه تفریحات مقام معظم

حرف جدی در حاشیه تفریحات مقام معظم مهدی سامع مقام معظم در هنگام مرخص شدن از بیمارستان ضمن اعلام بهبودی کامل و شرمندگی «از این همه محبتی» که امت همیشه در رکاب ولایت، «اظهار کردن و ابراز کردن»، خبر تفریح چند روزه خود که «عبارت بود از شنیدن صحبتهای مقامات آمریکایی در زمینه‌ی مبارزه با […]HOME