ﺻﻨﺪوق ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان – داﻧﻤﺎرک-شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

ﺻﻨﺪوق ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان – داﻧﻤﺎرک


ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺷﺒﯽ را در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﮔﺮد ھﻢ آﯾﯿﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﻞ: – ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺻﻨﺪوق ﮐﻤﮏ و ھﻤﯿﺎری ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان – داﻧﻤﺎرک – ﺑﺤﺚ آزاد در ﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان – ﺻﺮف ﺷﺎم
ورود :آزاد
٢١ ﺗﺎ١٧ دﺳﺎﻣﺒﺮ، از ﺳﺎﻋﺖ ١۶ زﻣﺎن :ﺷﻨﺒﮫ
Lygten 10, 2400 København : ﻣﮑﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻧﻘﺎﺷﺎن داﻧﻤﺎرک
در طﻮل ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ، ﺻﻨﺪوق ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان – داﻧﻤﺎرک آوری ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﮭﺎ ﻗﺪمھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در راه ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ راه را ﺑﺮای ﮐﻤﮏھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ھﻤﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
http://sandoghdk.blogspot.dk : آدرس وﺑﻼگ ﺻﻨﺪوق sandogh.dk@gmail.com : آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺻﻨﺪوق

نوشتن نظرHOME