گفتگو سلام زیجی- تکرار سیاستهای سال ۵٧ برای چپ سم است!

گفتگو سلام زیجی- تکرار سیاستهای سال ۵٧ برای چپ سم است!

تکرار سیاستهای سال ۵٧ برای چپ سم است! گفتگو با رفیق سلام زیجی دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی. در باره بیانیه های مشترک چند جریان چپ اپوزسیون و نامه دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی برای نیروهای چپ سرنگونی طلباین گفتگو در تاریخ ٢٢-١- ٢٠١٨ صورت گرفته است

Posted by Naser Zijji on Wednesday, January 24, 2018

نوشتن نظرHOME