گفتگو با سلام زیجی در باره-تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران

گفتگو با سلام زیجی در باره

تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران

 

نشریه سوسیالیسم امروز: کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران در روز ٢٨ مرداد سال ١٣٩۶(١٩ اگوست ٢٠١٧) برگزار گردید. اکنون تقریبا دو هفته از پایان کنفرانس موسس می گذرد و این اتفاق وسیعا در داخل و خارج کشور پخش شده است و با عکس العمل هایی روبروشده است. سوال اول را با این شروع کنیم که عکس العملها نسبت به اعلام موجودیت حزب سوسیالیست انقلابی چگونه بوده است؟

سلام زیجی: ‌این درست است که خبر تشکیل حزب طی دو هفته اخیر کم و بیش پخش شده است، اما تردید دارم در کل جامعه ، از جمله درکلیه مراکز کارگری، خبر تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی  پخش شده باشد. آن هم اساسا به دلیل سانسور کردن گسترده ما است که هم از طرف رسانه های مانند بی بی سی و صدای امریکا و غیره و هم از جان  بیشتر رسانه های فارسی زبان احزاب ایرانی از جمله نوع”چپ وکمونیستی” آن!.

با این وجود، و در همان ابعادی که خبر تشکیل حزب پخش شده است، عکس العملهای هم به دنبال داشته است.همچنانکه در دوره پروسه تدارک  تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی نیز شاهدآن بودیم، بعداز اعلام موجودیت حزب نیز عکس العملها در ادامه همان دوره قبل از تاسیس حزب کم و بیش صورت گرفت.  در این رابطه  در مقاله ی که چند روز قبل از تاسیس حزب تحت عنوان “ما پیروز شدیم” و همچنین در پیام هفته پیش “تشکر و قدردانی شورائی رهبری حزب”، به عکس العملها و عواملهای بازدارنده و همچنین زمینهای پیشروی و فاکتورهای پایه تری که موفقیت ایجاد حزب را در زمین واقعی ممکن کرده بطور خلاصه بر شمرده ایم. از یکسو ما با فشار جمهوری اسلامی، شگردهایش در دنیای مجازی و غیره علیه خود روبرو بودیم، و از سوی دیگر متاسفانه از جانب بخش عمده ی از اپوزسیون، که بقول خودشان برای “ایران آزاد و برابر” و حامی یک جامعه مبتنی بر آزادی تشکل و سازمان و حزب، و جامعه بدون سانسور در حرف مبارزه میکنند در عالم واقع جز سانسور، تحریف کردن کلیت تلاش ما و سنگ اندازی و فرستادن سربازبا نام و  بی نام و نشان در فیس بوک که به ما توهین کنند و تخم یاس پخش کنند رفتار درستی از آنها دیده نشد.  رسانه هایشان  که مملو است از اخبار دست چندم بر گفته از رسانهای دولتی و بی بی سی  و صدای امریکا و غیره اما از پخش خبر تشکیل چنین حزبی در بیخ گوش خودشان و اطلاعیه های که به ما مربوط بوده است تا حال خود داری کرده اند.

اما همزمان با آن دو پدیده منفی  فوق، ما با دو پدیده به مراتب امید بخش تر و متفاوتر روبرو شدیم که بنظرم اساس شکست آنها و زمینه ساز موفقیت آمیز چنین حزبی شد که با وجود همه مشکلاتی که سر راهمان قرار داشت به سر آنجام واقعی خودش رساند. اول خود  زمینه واقعی در جامعه ایران، از جمله در صفوف کارگران، زنان و جوانان که بیش از هر سازمان و فرد و جریان خارج کشوری می فهمیدند  چرا حزب جدید لازم داریم، چرا نباید بیش از این به اوضاع تن در داد، چرا تحمل این رژیم در این چهار دهه یک رودیداد پر هزینه و ننگ تاریخی بزرگی بر پیشانی جامعه بشری است، می دانستند که تلاش و فراخوان ما در مبارزه  علیه گرسنگی، مبارزه با فضای استبدای که هر روز تجربه میکنند، به موقعیت کارگرانی که جامعه را می سازند اما کلیه فروشی و خود کشی و اعتیاد و کودکان خیابانی و اسلام و دهها و صدها معضل دیگر در جامعه، زندگی و امنیت شان را به سیاهی کشانده، مربوط هستیم و بخشی از آن درد و رنج و مبارزه ایم. از اینرو فراخوان ما در همانجائی که هدفمان بود پاسخ خودش را گرفت و واقعیت تاسیس حزب سوسیالیست انقلابی ایران را ممکن نمود.

در جای که بیش از نود درصد از مردمان مبارز آن اعتمادی ندارند به بیشتر احزاب تاکنونی و هیچ شناخت و رابطه ای با مناسبات جاری نیروهای انگشت شمار احزاب با جدائیها و درد و جدالهای بی انتها و ملال آور اپوزسیون، از جمله چپ کنونی پوپولیست و سکت و بی ربط به آن مملکت ندارند، حرکت ما عملا پاسخ مثبت گرفته است. بعلاوه حمایت دوستان و یاران بسیار زیادی  در خارج کشور و همراهی و تماسهای محبت آمیزشان، در کنار تلاش قاطعانه و جدی نسلی از کادرها محوری و رهبری این حرکت توانستیم موانعهای سر راه را کنار بزنیم و این کشتی امید و نجات دهنده و امید بخش انقلابی را به مقصد مورد نظر برسانیم. ارسال پیام و پیامکها، که در سه شماره اخیر نشریه منتشر شده اند، چه از طرف بخشی از نیروها و چه فعالین سیاسی و فعالین و دوست داران داخل کشور همه گواه به استقبال و عکس العمل مثبت در برخود به اعلام مجودیت حزب طبقه کارگر، حزب زنان و جوانان پیشرو و مترقی، یعنی حزب سوسیالیست انقلابی بودند، که ما یکبار دیگر از تک تک آنها سپاسگذاریم!

سوسیالیسم امروز:  هنوز تعدادی فکر میکنند، در واقع تبلیغ میکنند که شما شکست می خورید پاسخ شما چیست؟

سلام زیجی: ما با این نوع جنگ روانی-تبلیغاتی بورژوائی آشنائی داریم. این حکایت را ٨ ماه تمام است در باره ما بکار برده اند. و بعضی ها فکر میکنند اگر توانسته اند بدینوسیله چند نفر را از ادامه راهشان منصرف کنند در تخیلات شبیه داستان “شیر و روباه مصری” فرو خواهند رفت، و تصورشان این است از این به بعد در خانه شیشه ای و شکست خورده  خود با آرامش بیشتر خواهند نشست. نه!

 اولا آنهای که چنین به ما می گویند لطف کنند  ماسکشان را بردارند و با چهره علنی بیایند میدان در مقابل همه شاخصهای “پیروزی” و عدم شکست تا کنونی خود را به ما نشان بدهند تا ببینیم مفهوم پیروزی از نگاه این نوع ارزیابیهای ویرانگر و در واقع  بازنده دست جمهوری اسلامی و سرمایه داری چیست؟ و کیانند؟

 دوما، اما برعکس، این فشار واقعی پیروزی ما است که آنها به نادرست و بنا به بیماری سکتی که دارند با تمام وجودشان بر خود حس  میکنند و ناچار میشوند هذیانگوئی کنند. با این پز گرفتنها میخواهند بگویند که “اتفاقی” صورت نگرفته است.

ثالثان شخصا ، چه در موقعیت فردی، چه سازمانی،”شکست قهرمانانه”، شکستی که علیرغم همه تلاش و مبارزه ات دشمن با قدرت و زور و سرکوب به شما تحمیل کند، شکستی که در مسیر مبارزه قهرمانانه و تسلیم نشدن درمسیر راه متحمل شویم هزار برابر انقلابی تر، مفید تر و ماندکارتر در ذهن و تاریخ مبارزه طبقاتی دانسته، تا این نوع “پیروزیهای” خانه نشین  و خود فریب و بی آزار برای جمهوری اسلامی و سرمایه داران و استبداد.  ما این تقسیم کار “ناعادلانه” و اما افتخار آمیز را پی پذیریم: این شکل از “شکست” برای ما و آن نوع از “پیروزی” پیشکش آنها!

سوسیالیسم امروز: مهمترین تصمیمات یا مصوبات کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی چه بود؟

سلام زیجی: مهمترین تصمیم اعلام موجودیت و رسمیت دادن به حزب بعداز یک دوره طولانی مدت تلاش و مبارزه و بسترسازی بود. در این چهار چوب تصویب اسناد پیشنهاد شده که بنیاد سیاستها وشکل دادن به حزب سیاسی کارگری و متفاوت انقلابی را پایه گذاری میکرد، یکی از تصمیمات بسیار مهم کنفرانس موسس حزب بود. این اسناد محصول نقد شفاف بخشی از سنتهای راست و پوپولیستی و بخشا دیکتاتورمـابانه و غیر سیاسی در مناسبات احزاب موسوم به کمونیست ایرانی و مرزبندی کامل با آنها بود. سند اعلام موجودیت حزب، سند مصافها، سند حزبیت سیاسی، سند سرنگونی، سند جنبش کارگری، سند مبارزه مسلحانه و تصویب چند قرار دیگر از جمله اسناد پایه مصوب ما هستند که به حزب ما پرچم، برنامه، سنت و شکل مبارزه به مراتب متفاوتر، رادیکالتر و پراکتیکی تری داده است. این اسناد در شماره دوازدهم نشریه سوسیالیسم امروز قابل دسترس شده اند. به همه و از جمله به کلیه اعضای حزب توصیه میشود با دقت یکبار دیگر آنها را مطالعه نموده و مبنای اموزش و هم خط کردن هر عضو جدید حزبمان قرار بگیرد. البته به دلیل مشکلات فنی برخی از مباحث شفاهی –تصویری ما متاسفانه هنوز قابل دسترش نشده است که همه آنها نیز آموزنده و مفید بودند در سر نوشت حزب  و تصمیمات کنفرانس موسس.

سوسیالیسم امروز: ازمیان مصوبات که اشاره کردید، کدامیک را مهمتر یا مبنای برای پیشروی حزب قرار داده اید؟

سلام زیجی: بنظر من و شورای رهبری حزب، همه آنها مهم اند! این سیاستها برای کسی که تصمیم گرفته باشد یک مبارزه جدی و هدفمند و متفاوت را علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کند نمی تواند حتی یک سند و قرار مصوب در کنفرانس را نادیده بگیرد. ما میخواهیم حزب سیاسی باشیم، حزب متفاوت و منضبط،  پراتکتیسین انقلابی،یک مخالف جدی سرنگونی طلب، اما نه به شکل پوپولیستی، ناسیونالیستی، مذهبی، رژیم چنجی، و دنبال رو کشمکش جناحهای رژیم بودن، که کاملا به عمل انقلابی، به سیاست روشن سوسیالیستی، به قهر انقلابی، به سازمان متشکل کارگری، به نیروی میلیشای مسلح توده ای، و به حزب سیاسی بزرگ پایبند به این سیاستها متکی هستیم.

در نتیجه نادیده گرفتن هر یک از این مصوبات مانند این است که اعضای بدن کسی را از او جدا کرده باشید. از اینرو همه فعالین و  رهبری حزب و  کارگران و مبارزین راه آزادی و برابری را یکبار دیگر فرا میخوانم برای پیشروی هر قدم علیه وضع موجود و علیه جمهوری فاشیست اسلامی و رسیدن به آزادی و برابری و سوسیالیسم هیچ راهی جز بدست گرفتن این سیاستاها و اهداف وجود ندارد.  به سیاستهای اعلام شده حزب سوسیالیست انقلابی به عنوان سیاستهای روشن سوسیالیستی در همه عرصه های اصلی نبرد سیاسی-طبقاتی و متحد کننده باید متکی بود و پایبند باقی ماند و برای پیشبرد آن در اعماق جامعه با تمام قدرت تلاش نمود.

سوسیالیسم امروز: حزب سوسیالیست انقلابی آرایش جدیدی تحت عنوان شورای رهبری و هیئت اجرائی و دبیر و معاونین آن شورا، بخود گرفته است. آیا آرایش رهبری شما موقت است یا ادامه دار؟

سلام زیجی: هم موقت هست هم ادامه دار. موقت است از این نظر که وظیفه محوری رهبری منتخب بر اساس آرایش صورت گرفته  این است طی یکسال تا یکسال و نیم پیشرو، تدارک خوب کنگره اول و اجرا کردن تصمیمات گرفته شده در کنفراس موسس حزب  را متحقق کند. و از آنجا که آرایش کنونی محصول کنفراس موسس حزب است، و هنوز بر آمده از کلیه سوخت و سازها و فعالیتهای روتین حزب در بعد اجتماعی و سازمانی وسیع در داخل و خارج وغیره نبوده میتوان گفت ویژه این دوره است وموقت خواهد بود تا برگزاری کنگره اول حزب.

اما موقت هم نیست چون اولا محصول یک انتخابات کاملا دمکراتیک ومستقیم همه کادرهای شرکت کننده  در کنفرانس موسس در داخل و خارج کشور است، از اینرو کاملا حزب را نمایندگی میکند. مهمترین جنبه قابل تامل و مثبت و البته به درجه ی عامل کندی در تصمیم گیریها و یا همفکری سیاسی نیز هست، این است که شورائ رهبری حزب ما بر عکس دیگر احزاب صرفا تعدادی  چهره علنی و مقیم خارج کشوری نیستند که هر طوری دوست دارند جلسه بگیرند و ظاهر شوند و آرایش بخود بگیرند. چنین موقعیتی برای حزب ما گر چه بی تردید یک عامل بسیار مثبت و یک رکن پیشروی حزبمان محصوب می گردد، اما همزمان تجربه جدیدی نیز هست  و ما را در مقابل وظایف و مسایل بسیار جدیدتر و حساستری قرار داده است که هرگز در احزاب پیشین با آن روبرو نبودیم. بعلاو رهبری جمعی تری تحت عنوان”شورای رهبری حزب”  را بنیان گذاشته ایم که میتواند در ادامه نیز بیش از پیش ما را با انتظاراتی که از رهبری یک حزب سیاسی هست نزدیکتر نماید و از این نظر به احتمال زیاد بعداز کنگره اول نیز این آرایش پایه را ادامه دهیم.

در هر حال هیچ آرایشی بخودی خود مقدس نیست، شرایط جدید سیاسی، موقعیت جدیدتر حزب، پیشرویهای حزب، گسترش اعضا و تشکیلاتها وغیره در چگونگی اتخاذ ارایش رهبری و دیگر ارگانهای حزبی تاثیر گذار خواهند بود.

سوسیالیسم امروز:پیام شما به مخاطبین این گفتگو، به طبقه کارگر ایران،  و به  مبارزین راه آزادی و برابری چیست؟

سلام زیجی: به حزب سوسیالیست انقلابی بپیوندند. به حرف پاره ای روشنفکر نا مربووط به مبارزه انقلابی در اینجا و آنجا گوش فرا ندهند، به احزابی که ادعا میکنند برای آزادی و تحزب مبارزه میکنند اما  علیه ما به سانسور و تخریب روی آوردند اعتمادی نشود، باید به پیروزی بر جمهوری اسلامی و سرمایه داری در ایران امروز معتقد بود! و برای تحقق این امر تاریخی به راها و ابزارها و شکل مبارزه ی که همواره ما  گفته ایم، پیشنهاد کرده ایم و اکنون به عنوان سیاست حزبمان در اختیار همگان قرار دارد متکی شد و حول آنها متحد گردید. تحزب خیلی مهم است اما نه هر نوع تحزبی! تحزبی که ٣٨ ساله جز ورشکستی، پرورش رهبران ماداملعمر خودخواه و محفل باز، جز انشعاب و پراکندگی، جز غرق شدن در زندگی مجلل خارج نشینی، جز دور شدن از میدان واقعی نبرد طبقاتی، سیاسی، اجتماعی و مسلحانه علیه یکی از هارترین و آدمکش ترین رژیم قرن حاضر دستاوردی برای ما ها نداشته است چرا نباید با افتخار صفوفش را ترک نمود و ابزار دیگری را برای پیشبرد همان اهداف به زمین خورده خود نسازیم.امروز این ابزار و حزب ساخته شده است. حزب سوسیالیست انقلابی ایران!

حزب سوسیالیست انقلابی علیرغم هر دشمنی و دروغ پراکنی در باره اش، حزب واقعی  برای انقلاب و تغییر و امید وسازماندهی مبارزه انقلابی است. هر فرد مبارز و صادق و پیگیر در مبارزه، چه منفرد و چه غیر منفرد، و هر کارگر و زن و جوان تشنه رهایی در اقص نقاط کشور را به پیوستن به این تحزب جدید سیاسی و سوسیالیستی فرامیخوانم.

ما متعد و متحد میشویم برای اجرا کردن همه گفته ها و سیاستها و مصوباتمان، ما متحد  و متعد هستیم و خواهیم بود برای سازماندهی یک مبارزه جامع و کامل علیه این رژیم. اما برای سازماندهی آن مبارزه و تحقق این وظیفه مبرم تاریخی به پیوستن هزاران انسان مبارز و هم هدف، به کمک و همیاری مادی و معنوی هزاران انسان شرافتمند، و به فراهم کردن ملزومات اساسی این مبارزه از جانب همه ما نیاز مبرم داریم. که تنها و تنها با مشارکت جمعی و همراه شدن صفی از مبارزین راه ازادی و برابری و سوسیالیسم متحقق خواهد شد. رفقا به ما ملحق شوید! پیروزی واقعی را باید تضمین کرد!

پانزدهم شهریور ٩۶

ششم سپتامبر ٢٠١٧

منتشر شده در شماره ١۴ نشریه سوسیالیسم امروز

Simroz.org

 

نوشتن نظرHOME