گفتگو با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران-در باره اعتراضات جاری  در ایران

گفتگو با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران

در باره اعتراضات جاری  در ایران

زمان یکشنبه:  دهم دی ١٣٩۶ برابر با٣١ دسامبر  ۲۰۱۷

ساعت  ١۵( ١٧،٣٠ به وقت ایران)

مکان:  بطور زنده ازطریق شبکه فیس بوکsalam zijji

با حضور رفقا سلام زیجی و ابراهیم باتمانی

 

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران

Iransocialist2017@gmial.com

http://www.simroz.org

٣٠ دسامبر٢٠١٧

٩ دی ١٣٩۶

 

 

 

نوشتن نظرHOME