کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حمله نظامی دولت فاشیستی ترکیه  به عفرین محکوم است!

حمله نظامی دولت فاشیستی ترکیه  به عفرین محکوم است!

از دیروز ١٩ ژانویه ٢٠١٨ ارتش و نیروهای جنایتکار دولت ترکیه از طریق زمین  و هوا حملات نظامی را با بکارگیری ده ها فروند هواپیما و کاتیوشا و تجهیزات نطامی علیه عفرین و مردم این مناطق شروع کرده اند.

شهر عفرین و حومه که در شمال غرب کشور سوریه قرار دارد زیر بمباران و کاتیوشا باران شدید قرار گرفته است. عفرین هم مرز با ترکیه است. این شهر و مناطق حومه آن تحت کنترل  نیروهای مسلح  حزب اتحاد  دمکراتیک ( ی.پ.گ) قرار دارد.

در این جنگ جنایتکارانه که دولت ترکیه به مردم عفرین و روستاهای حومه این شهر تحمیل کرده است تا کنون تعدادی زخمی و ویرانی زیادی به دنبال داشته است. در پس این لشکر کشی و بحران منطقه ای ائتلاف دولت امریکا با ی.پ.گ از یک طرف و روسیه، جمهوری اسلامی ایران، دولت بعث سوریه و دولت اسلامی ترکیه در صف مقابل قرار دارند. بند و بست و معامله های سیاسی و جنایتکارانه روسیه و ترکیه و سکوت معنا دار آمریکا خبر از تحولات تازه ای میدهد که قرار است مردم این منطقه تاوان آنرا بپردازند.

نیروهای دو صف متخاصم، با قربانی کردن مردم این منطقه میخواهند به تعادل تازه ای برسند. دولت ترکیه با چراغ سبز روسیه و عدم مخالفت جدی آمریکا زرادخانه نظامی خود را از طریق زمین و هوا بکار گرفته است تا قدرت خود را در مقابل مخالفینش به نمایش بگذارد. از این طریق حاکمیت این منطقه را از دست نیروهای مسلح ی.پ.گ خارج و به نیروهای اسلامی متحد خود از جمله ارتش آزاد بسپارد.

دولت روسیه نیروهای نظامی خود را که قبلا با توافق ی.پ.گ در عفرین مستقر شده بودند خارج کرده و راه حمله نظامی دولت اردوغان را هموار نموده است.

دولت ترکیه و روسیه و سوریه بارها اعلام کرده اند که آمریکا از طریق نیروهای ی.پ.گ میخواهد خط شمالی کشور سوریه را به دریای آزاد وصل کند. اکنون آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه قرار است مانع اجرای این طرح آمریکا بشود و ی.پ.گ را به عنوان نیروی هم جنس و متحد پ.ک.ک تضعیف نماید.

اما در میان رقابت و معاملات کثیف دولتهای فوق هزاران نفر از ساکنین مناطق عفرین، کودکان، سالمندان و همه مردم این مناطق زیر شدیدترین حملات زمینی و هوایی قرار گرفته اند.  شلیک مکرر بمب از هوا و توپ باران و حملات رو در رو و جنگ بیرحمانه از زمین که دولت ترکیه به مردم این منطقه تحمیل کرده است میتواند ابعاد خطرناکی بخود بگیرد. این جنگ اگر متوقف نشود میتواند یک بار دیگر رشد و بکار گیری جریانات تروریست اسلامی از طریق دولت ترکیه را تقویت کند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران لشکر کشی نظامی دولت ترکیه علیه مردم عفرین را قویا محکوم میکند.

٢٠ ژانویه  ٢٠١٨

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

ترجمه بزبان ترکی «حمله نظامی دولت فاشیستی ترکیه به عفرین محکوم است!»

اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 

Faşist Türkiye Devletinin Afrin’e Saldırısını Kınıyoruz!

 

۱۹ Ocak 2018’de Türkiye ordusu ve cani kolluk kuvvetleri Afrin bölgesi halkına karşı onlarca uçak, roketatar, tank ve askeri teçhizatla karadan ve havan saldırı başlattı.

 

Afrin kenti ve çevresi yoğun bombardıman ve obüs ateşi altındadır. Türkiye sınırında olan Afrin bölgesi Demokratik Birlik Partisi YPG’nin denetimindedir.

 

Türkiye devletinin Afrin bölgesi halkına dayattığı bu canice savaş şimdiye kadar birçok kişinin yaralanmasına ve büyük maddi hasara neden olmuştur. Bu savaş çığırtkanlığı ve bölgesel bunalımda bir yanda ABD ile YPG ittifakı, öte yanda Rusya, İran İslam Cumhuriyeti, Suriye Baas rejimi ve İslamcı Türkiye hükümeti safı karşı karşıyadır. Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi pazarlık ve muameleler ve ABD’nin manidar sessizliği, karşılığını bu bölgenin halkının ödeyeceği yeni gelişmelerin habercisidir.

 

Bu iki çatışan saftaki güçler bölge halkını kurban ederek yeni bir denge oluşturma çabasındalar. Rusya’dan yeşil ışık alan ve ABD’nin ciddi bir muhalefetiyle karşılaşmayan Türkiye devleti kara ve hava askeri güçlerini kullanarak muhaliflerine karşı güç gösterisinde bulunmakta, bu yolla bu bölgede egemenliği YPG’nin elinden çıkarıp müttefiki olan İslamcı güçlere ve ÖSO’nun eline geçirmek istemektedir.

 

Rusya, daha önce YPG ile anlaşarak Afrin’de konuşlandırdığı güçlerini bölgeden çekerek Erdoğan hükümetinin askeri saldırısının önünü açmıştır.

 

Türkiye, Rusya ve Suriye devletleri defalarca ABD’nin YPG eliyle Suriye’nin kuzey hattını denize bağlamak istediğini iddia etmişlerdi. Suriye kuzeyinde Türkiye’nin başlattığı bu saldırı ABD’nin bu planını önlemek, PKK’nin “uzantısı” ve müttefiki bir güç olan YPG’yi zayıflatmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Ancak yukarıda adı geçen bu devletlerin arasındaki kirli pazarlıklar ve rekabet sonucunda on binlerce Afrinli çocuk, yaşlı ve bu bölgedeki bütün insanlar en ağır kara ve hava saldırılarına maruz kalmaktadır. Türkiye devletinin bölge halkına dayattığı sürekli hava bombardımanı, obüs ateşi ve karadan başlatılan doğrudan askeri saldırı çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bu savaş durdurulmazsa İslamcı terörist çetelerin Türkiye eliyle bir kez daha büyütülüp güçlenmesine neden olabilir.

 

İran Komünist-işçi Partisi Kürdistan Komitesi Türkiye devletinin Afrin halkına karşı bu askeri saldırısını şiddetle kınar!

 

۲۰ Ocak 2018

İran Komünist-işçi Partisi-Kürdistan Komitesi

 

نظرات مسدود است.HOME