کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-پیام به مردم مبارز شهرهای کردستان

مردم مبارز شهرهای کردستان

هفتم دی ماه هزاران نفر از مردم شهرهای مشهد، نیشابور، بیرجند، کاشمر و یزد علیه گرانی و فقر و بیکاری و علیه وضعیت فلاکتبار خود دست به تظاهرات زدند.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، کیان تایر، اعتراضات مداوم کارگران بازنشسته صتایع فولاد در اصفهان و خوزستان و ده ها اعتراض پُرشور  در آذرماه، افق اعتراضات توده ای و گسترده  علیه  شرایط کنونی علیه فقر، گرانی و بیکاری را رقم زد. امروز نیز مردم کرمانشاه و خرمشهر و … تظاهرات را شروع کرده اند و شهرهای دیگری نیز دارند به این تظاهرات ها میپیوندند و علیه گرانی و فقر و بیکاری و نابرابری و فساد حاکم اعتراض میکنند.

هزاران نفر در  ٧ دی ماه علیه فقر و بیکاری و گرانی بمیدان آمده اند. مردم به کل نظام جمهوری اسلامی حمله میکنند. اعتراضات مردم بر سر غارت و چپاول و علیه فقر است. حاشیه نشینها، مال باختگان، کارگران و اقشار و طبقات پایین جامعه به خیابان آمده اند، اعتراضات آنها خشم و نارضایتی میلیون ها نفر از مردم در ایران را بیان و بگوش حاکمان جنایتکار اسلامی رساند.

با گسترده شدن اعتراضات مردم توان درهم ریختن و سرنگونی صف پراکنده حکومت اسلامی  را دارند.

شما را فرامیخوانیم که در سنندج و مهاباد، در سقز و بوکان و بانه و سردشت، در پیرانشهر و مریوان و دیواندره و در همه شهرهای کردستان، همراه با مردم سایر شهرها علیه ظلم و فقر و گرانی و بیکاری و بیحقوقی و علیه جنایاتی که جمهوری اسلامی هر روزه علیه کولبران مرتکب میشود دست به اعتراض بزنید. شهرهای کردستان همیشه یک سنگر قدرتمند مبارزه آزادیخواهانه مردم بوده است و حضور شما در موج اعتراضی جدیدی که در کشور شروع شده نقش مهمی در پیشروی مبارزات عادلانه مردم در سراسر کشور خواهد داشت.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٨ دی ماه ١٣٩۶

٢٩ دسامبر ٢٠١٧

نوشتن نظرHOME