کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.

محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.

به دنبال یک کارزار سراسری برای نجات جان محمود صالحی بنا بر اعلام کمپین حمایت از محمود صالحی، ساعت ١۴  ( ٢ آذر ١٣٩۶  از زندان آزاد شد.

آزادی محمود  صالحی نتیجه همبستگی و حمایت کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و فعالان سیاسی و اجتماعی است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران آزادی محمود صالحی را به نجیبه و سامرند صالحی، کارگران و فعالین سیاسی و اجتماعی تبریک میگوید!

٢ آذر ١٣٩۶

٢٣ نوامبر ٢٠١٧

نوشتن نظرHOME