کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حیدر کیخسروی از میان ما رفت

حیدر کیخسروی از میان ما رفت

با نهایت تاثر و تاسف مطلع شدیم  ۳۰ آیان ماه ۱۳۹۶حیدر کیخسروی فعال کارگری شهر سنندج در حادثە رانندگی جان باخته است. حیدر یکی از فعالین شناخته شده کارگری شهر سنندج بود و هر سالە در مراسمهای اول ماه مه و هشت مارس و روز کودک، فعالانه شرکت میکرد. در مراسم روز جهانی کارگر در سال ۸۸ همراه برادرش فواد کیخسروی توسط اداره اطلاعات شهرستان سنندج دستگیر شد، مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفت و محاکمه شد. اکثر مردم، کارگران شرکتها وکارگاههای شهر سنندج حیدر کیخسروی را بعنوان رفیق و یار کارگران میشناختند.

جاده های غیره استاندارد و نامن هر روزه از مردم قربانی میگیرد، و حیدر قربانی شرایط نامن جاده ها است که هر روز تعدادی از شهروندان را بکام مرگ میبرد .

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری درگذشت نابهنگام حیدر کیخسروی را به خانواده بستگان و به کارگران و زحمتکشان تسلیت میگوید. یاد وخاطره این چهره فعال و خوشنام جنبش کارگری برای همیشه در دل هم طبقه ای هایش، در دل مردم زحمتکش شهر سنندج و دیگر شهر های ایران جاوید و ماندگار خواهد ماند.

یاد عزیزش گرامی باد

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ آبان ۹۶

نوشتن نظرHOME