کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –احضار تعدادی از فعالین_کارگری به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج

احضار تعدادی از فعالین_کارگری به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج

بر اساس خبر دریافتی، طی روزهای گذشته از طرف شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران از طرف شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند.

غالب حسینی، خالد حسینی، مظفر صالح نیا، شریف ساعد پناه، حبیب الله کریمی از فعالین کارگری هستند که طی احضاریه کتبی در روز ۱۴/۱۱/۹۶ به دادگاه سنندج احضار شده اند. اتهام این فعالین شرکت در مراسم نوروز ۹۶ می باشد. لازم به ذکر است که طی ماه های گذشته، حدود هشتاد نفر در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز ۹۶ در سنندج، احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

ما هر گونه احضار، بازجویی و بارداشت فعالین کارگری را به بهانه های واهی امنیتی محکوم می کنیم و خواستار منع تعقیب فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

نظرات مسدود است.HOME