کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -هدیه به معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید! بازداشت محمود بهشتی لنگرودی محکوم است.

هدیه به معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید! بازداشت محمود بهشتی لنگرودی محکوم است.


به گزارش کانون صنفی معلمان، ظهر امروز و ساعاتی پیش، محمود بهشتی لنگرودیسخنگوی کانون صنفی معلمان، در منزل مسکونی اش بازداشت شد. محمود بهشتییکی از فعالین صنفی حقوق معلمان می باشد و به خاطر این فعالیت ها از سال۸۳ بارها دادگاهی و روانه زندان شده است. او در مجموع در دادگاه های مختلف به ۱۴ حبس محکوم شده است.

بهشتی خود بارها اعلام کرده است که :” من ، یک معلم هستم ، یک فعال صنفی وعضو هیات مدیره ی یک تشکل قانونی به نام کانون صنفی معلمان” و به همین دلیل”… نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت وهمان گونه که بارها گفته ام ، قطعا به احکام دادگاه های غیر قانونی و فرمایشی ای کهبه نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل ، ظلم می گسترانند تن نخواهمداد و با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد ومسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن استبرایم اتفاق بیفتد….”
بازداشت محمود بهشتی لنگرودی در آستانه سال تحصیلی جدید، نشان از تداومفشار بر معلمان و فعالین صنفی شان است که تنها جرم آنها پیگیری مطالبات برحق شان می باشد.
ما ضمن محکومیت بازداشت محمود بهشتی اعلام می داریم که دستگیریاسماعیل عبدی در مقابل منزلش، بازگرداندن رضا شهابی به زندان و اعلام مرخصیهای پزشکی قانونی وی به عنوان غیبت، تداوم حبس محسن عمرانی معلم بوشهری،محکومیت شاهپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، احضار علی نجاتی برایگذراندن شش ماه حبس،…؛ و برخورد به سایر فعالین اجتماعی، بخشی از دورجدید فشار و هجوم دولت تدبیر و امید سرمایه داری حاکم بر طبقه کارگر می باشد.
تداوم این برخوردهای امنیتی بر کارگران و معلمان و دیگر فعالین اجتماعیمحکوم بوده و ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران و معلمانزندانی و سایر فعالین اجتماعی و سیاسی می باشیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – بیست و یکم شهریور ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نوشتن نظرHOME