کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -گزارشی از تجمع امروز در اعتراض به زندانی کردن رضا شهابی

گزارشی از تجمع امروز در اعتراض به زندانی کردن رضا شهابی

بر اساس گزارش دریافتی صبح امروز جمعی از کارگران اتوبوسرانی واحد تهرانبه همراه شمار زیادی از دیگر کارگران، دانشجوبان و بازنشستگان، در اعتراض بهزندانی کردن رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد در مقابل مجلستجمع کردند.

از همان ابتدای تجمع، نیروهای انتظامی می خواستند از ادامه این حرکتاعتراضی در مقابل مجلس جلوگیری کنند و می گفتند که امروز نمایندگان نیستندو باید بروید. اما شرکت کنندگان، متحدانه ایستادند و مقاومت کردند و چند بار میخواستند که شرکت کنندگان از جمله دانشجویان را دستگیر کنند که حاضرینمانع شدند و آنها را از دست مامورین بیرون می کشیدند.
اما وقتی که نیروهای انتظامی مانع از تجمع در مقابل مجلس شدند، در ادامه تجمعکنندگان به سمت مترو راهپیمایی کردند که مامورین با فشار، مانع می شدند. تجمعکنندگان با شعارهای ” کارگر زندانی آزاد باید گردد” و ” آزادی شهابی خواستهماست “می خواستند به سمت سازمان برنامه و بودجه بروند که از حرکت آنها نیزجلوگیری کردند.
درگیری باعث شد که تجمع به سمت پیاده رو کشیده شود و مامورین حاضرینرا ایزوله کردند و درگیری و کشمکش بین آنها و مامورین پیش آمد که در حیناین تنش ها، شعارها ادامه پیدا کرد: کارگر زندانی آزاد باید گردد – کارگر، معلماتحاد – کارگر، دانشجو اتحاد – کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد – آزادی شهابیخواسته فوری ماست و… در ادامه تجمع کنندگان را ناچار کردند که وارد مترو بشوندکه در آنجا هم شعارها ادامه داشت و توجه جمعیت حاضر به آنها جلب شده بود.
این تجمع که در حمایت از آزادی رضا شهابی برگزار گردید، تجمعی مسالمتآمیز بود که برخورد خشن نیروی انتظامی باعث درگیری شد و آنها با حمله بهتجمع کنندگان، پلاکاردها را از دست جمعیت می گرفتند و پاره می کردند. حتی یککارگر اغذیه فروشی که در حال فیلم گرفتن بود، توسط مامورین ضرب و شتم شدو دوربین اش را توقیف کردند. این تجمع حدود یک ساعت ادامه داشت ومعترضین مانع از دستگیری شرکت کنندگان توسط مامورین شدند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۱۴ شهریور۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نوشتن نظرHOME