کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد و فراخوان کمیته ما همه رضا شهابی هستیم

درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد

رضا شهابی راننده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد، بیست و شش روز است که اعتصاب کرده است و سمت چپ بدن او بی حس شده و جانش در خطر است.

برای نجات جان و آزادی رضا روز سه شنبه به مجلس مراجعه می کنم. و از تمامی رانندگان و کارگران شرکت واحد انتظار دارم همراه و یاری رسان من و صدای رضا باشند.

همسر رضا شهابی، راننده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد اتوبوسرانی
ما هم رضا شهابی هستیم!
در حمایت از درخواست همسر رضا شهابی

کارگران، معلمان، دانشجویان، مردم آزاده!
روز یکشنبه ۱۲ شهریور، بیست و شش روز از اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای واحد تهران گذشت. بر اساس خبرهای منتشره، وضعیت جسمی این کارگر زندانی رو به وخامت است.
در حالی اعتصاب غذای رضا شهابی وارد بیست و ششمین روز خود می شود که دادستان تهران امروز درباره محکومیت رضا شهابی، اعلام کرده که ” نامبرده به اتهام جرایم امنیتی کشور محکوم گردیده است.”!!! باید از مقام های قضایی پرسید که رضا شهابی کدام امنیت کشور را به خطر انداخته است؟ آیا حمایت از رانندگانی که می خواهند نان و مسکن داشته باشند و این حق را داشته باشند که آزادانه از تشکل خودساخته خود حمایت کنند، اقدام علیه امنیت ملی است؟! رضا شهابی هیچ جرمی به جز فعالیت در راستای دفاع از مطالبات و خواسته های کارگران ندارد. جای او در زندان نیست!
در پی وخامت حال رضا شهابی، همسر این کارگر و فعال کارگری اعلام کرده که برای نجات جان و آزادی رضا روز سه شنبه به مجلس مراجعه می کند و از رانندگان و کارگران شرکت واحد تقاضای همراهی کرده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از درخواست همسر رضا شهابی، از همه کارگران، معلمان، دانشجویان می خواهد که به هر شکل ممکن با این درخواست همراهی و حمایت کرده و برای آزادی این کارگر زندانی تلاش کنند.
ما هم رضا شهابی هستیم!
صدای این کارگر زندانی باشیم!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME