کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –تجمع اعتراضی مردم روستای ” نوره ” از توابع سنندج

تجمع اعتراضی مردم روستای ” نوره ” از توابع سنندج

بر اساس خبر دریافتی روز گذشته، چهارشنبه هشتم شهریور، تجمع اعتراضیمردم روستای نوره از توابع سنندج در مقابل استانداری این شهر برگزار شد. اینتجمع در رابطه با تصرف سهم آب ۳۰۰ خانوار توسط عبدالحسن احمدی انجام شد کهیکی از اهالی این روستا بوده و کارمند سابق دادگستری بوده است. مردم معترضاین روستا خواهان برگرداندن سهم خود از این آب می باشند.

این خبر اضافه می کند که طی مذاکره ای که نمایندگان مردم با مسئولیناستانداری انجام داده اند وعده ای ۲ روزه را برای رسیدگی به این مسئله تعیینکرده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۹ شهریور۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نوشتن نظرHOME