کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –از دادخواهی رضا شهابی و آزادی بدون قید و شرط او از زندان پیگیرانه دفاع کنیم.

از دادخواهی رضا شهابی و آزادی بدون قید و شرط او از زندان پیگیرانه دفاع کنیم.

رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که با تایید پزشکی قانونی و سپردن وثیقه برای ادامه درمان، در مرخصی پزشکی بسر می برد؛ سرانجام بعد از اصرارها و تهدیدهای مکرر دادستانی برای بازگشت به زندان و توقیف ملک وثیقه گذار، در روز چهارشنبه هیجدهم مرداد ماه به زندان رجایی شهر مراجعه کرد و به زندان بازگردانده شد. قابل توجه این که تهدید و اصرار دادستانی برای بازگشت رضا شهابی به زندان در حالی صورت می گرفت که پزشکی قانونی با مرخصی پزشکی باقیمانده وی موافقت کرده بود. اما دادستانی ادعا می کرد که سه ماه مرخصی پزشکی حبس رضا شهابی مورد تأیید قرار نگرفته و ایشان باید این مدت را در زندان بماند.
رضا شهابی پیش از این نیز تنها به جرم دفاع از حقوق حقه کارگران و امر خطیر تشکل یابی مستقل و متکی به خود آنان، از جانب عوامل سرمایه بازداشت و سختی ها و مرارت های فراوانی از قبیل محکومیت شش سال زندان، همراه با تحمل ۱۹ ماه حبس انفرادی، پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و آسیب های جسمی و روحی ناشی از صدمات و برخوردهای خشونت آمیز بازجویان و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را تحمل کرده بود. او این بار نیز پس از بازگشت به زندان و مشاهده نامه آزادی خود در تاریخ ۲۴/۶/۹۴ و همچنین اطلاع از این مسئله که تمامی دوران مرخصی پزشکی وی را جزء غیبت های او به حساب آورده اند؛ دست به اعتصاب غذا زده و خواستار روشن شدن وضعیت خود و آزادی از زندان شده است.
مقامات دادستانی در راستای افزایش فشار بر کارگران و به طور مشخص این کارگرمبارز، در اقدامی آشکارا ضدکارگری، بدون در نظر گرفتن این مسئله که مرخصی پزشکی زندانیان نیز جزء دوران محکومیت آنان به حساب می آید در مجموع برای رضا شهابی نزدیک به سه سال ــ ۹۶۸ روز ــ زندان در نظر گرفته اند. این کارگر عضو سندیکا در آخرین مرحله از زندان خود در اعتراض به این قبیل تصمیمات خودسرانه و ضدکارگری مسئولین و مقامات امنیتی و قضایی، حدود شصت روز اعتصاب غذا کرده و تا آستانه مرگ نیز پیش رفته بود و اکنون علیرغم ضعف شدید جسمانی ناشی از عمل های متعدد جراحی و اعتصاب غذا های متعدد ،بار دیگر مجبور به اعتصاب غذا گردیده است.
اعتصاب غذای رضا شهابی امروز وارد سیزدهمین روز خود شده است. خواست وی با توجه به پایان دوره محکومیتش، آزادی بدون قید و شرط از زندان است. این خواستی کاملا منطقی و برحق است. جدا از این که هیچ کارگری نباید به خاطر خواست های معیشتی و انسانی خود در زندان بماند، رضا شهابی محکومیت شش ساله زندان خود را در بدترین و سخت ترین شرایط به پایان رسانده و به تشخیص پزشکی قانونی به خاطر دو عمل سنگین و حساسی که در ناحیه گردن و کمر وی انجام گرفته بود، در مرخصی پزشکی بود. عوامل سرمایه ،با زندانی کردن مجدد و کاملا خودسرانه رضا شهابی ،کینه و نفرت طبقاتی خود را نسبت به کارگران و فعالان کارگری به نمایش می گذارند. این در واقع ظلم آشکاری است که سرمایه و ایادی آن، علیه کارگران به کار می بندند تا به زعم خود این طبقه را از پیگیری خواست ها و مطالبات خویش باز دارند. باید در مقابل آن ایستاد. باید به گسترده ترین شکل ممکن آن را افشا نمود و از آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی و همه کارگران دربند و خواست برحق ایشان دفاع کرد.

رضا شهابی به گفته خانواده به بند ۱۰ زندان گوهردشت که فاقد هر گونه امکانات اولیه ی زندگی وحتی هواخوری است منتقل شده است. او نباید در زندان باشد. رضا شهابی باید بدون قید و شرط آزاد شود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن این قبیل اقدامات ضدکارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و همه ی کارگران، معلمان و زندانیان عقیدتی دربند و لغو احکام زندان برای کلیه کارگران و فعالان کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME