کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری –در محکومیت بازگرداندن رضا شهابی به زندان

 

در محکومیت بازگرداندن رضا شهابی به زندان

بر اساس اطلاعیه سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران، روز چهارشنبه، هیجدهم مرداد،رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانو حومه با اصرار دادستانی تهران به زندان رجایی شهر بازگردانده شد. اطلاعیه اضافه می کند:
” شهابی ۲۲ خردادماه ۱۳۸۹ هنگام رانندگی با اتوبوس و جابجای مسافران توسطنیروهای امنیتی بازگشت و پس از ۱۹ ماه فشار در انفرادی ۲۰۹ اوین به ششسال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنجسال محرومیت از فعالیت های سندیکایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکومگردید. ”
” این کارگر زندانی عضو سندیکا که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین درناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه دویست میلیون تومانی به مرخصی آمده بودبیش از یکسال بود از سوی دادستانی تهران تهدید می شد که در صورت عدممراجعت به زندان ملک وثیقه گذار ضبط خواهد شد و اخیرا هم دستور ضبط وثیقهصادر شده بود. اصرار دادستانی تهران برای بازگرداندن شهابی در حالی صورتمی گرفت که پزشکی قانونی با مرخصی پزشکی باقیمانده حبس ایشان موافقتکرده بود. ”

اما رضا شهابی کیست و چرا باید به زندان بازگردانده شود؟ رضا کارگر آگاهی است که به همراه جمعی از همکاران اش و با اراده و نیروی صدها کارگر دیگر در سال ۱۳۸۴، برای دفاع و مطالبه خواسته های خود، در ” سندیکای واحد تهران ” متشکل شدند. این قدم مهمی در این دوره مبارزاتی طبقه کارگر بود و مورد حمایت گسترده قرار گرفت. اما سازمان یابی این بخش از کارگران، برای سرمایه داری ایران و نهادهای مختلف حکومتی اش، پذیرفتنی نبود. به این خاطر از همان ابتدای فعالیت سندیکای واحد، با روش های مختلف به این تشکل نو پا هجوم آوردند؛ از دستگیری های شبانه اعضاء و پرونده سازی های بیشمار امنیتی بر علیه آنها گرفته تا هجوم عناصر خانه کارگر به دفتر سندیکا.
جرم رضا شهابی مانند دیگر کارگران و فعالین کارگری که در سال های اخیر بازداشت و زندانی شده اند، چیزی جز دفاع از مطالبات و حقوق پایمال شده آنها نیست. رضا همواره در مقابل تعرض صاحبان ثروت و قدرت به کار و معیشت کارگران و تحمیل ریاضت کشی به آنها، تلاش کرده که در کنارشان باشد و آنها را تنها نگذارد.جرم رضا شهابی دفاع از متشکل شدن کارگران و تقویت روحیه خودباوری در آنها و اتکاء به نیروی خودشان است.
البته این فقط رضا شهابی این کارگر زحمتکش و فعال کارگری نیست که روز چهارشنبه زندانی شد؛ در هفته های اخیر اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و محسن عمرانی از فعالین معلمان بوشهر با اتمام مرخصی به زندان باز گردانده شدند. علاوه بر این، رضا مسلمی از اعضای کانونصنفی معلمان همدان به خاطر فعالیت های اش به یک سال حبس تعلیقیمحکوم شده است. این معلمان دلسوز که در سال های اخیر همیشه در صف مقدم اعتراض های معلمان ایران برای مطالبات شان بوده اند، به جای حضور در کلاس درس دانش آموزان، امروز محکوم به زندان شده اند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته دهها نفر از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه به دادگستری شوش احضار و پس از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. این کارگراندر اعتراض به بی حقوقی شرایط کار و وضعیت سخت معیشت خود، دست به اعتصاب زده و تجمع کرده بودند. رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، رضا مسلمی وکارگران نیشکر هفت تپه و بسیاری دیگر از کارگران و معلمان، بازداشت و محاکمه و زندانی می شوند تا از این طریق جنبش مطالباتی و اعتراضی مزدبگیران را به سکوت و سکون وا دارند.
در چنین شرایطی حمایت و پشتیبانی همه مزدبگیران از کارگران ومعلمانی که زندانی می شوند، امری ضروری و فوری است. با همبستگی و اتحاد خود، خواستار منع تعقیب قضایی و آزادی بدون قید و شرط همه کارگران و معلمان در بند شویم.
ما محکومیت و زندانی کردن اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و رضا مسلمی از فعالین کانون صنفی معلمان و رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای واحد تهران و بازداشت و احضار جمع زیادی از کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. جای هیچ کارگر و معلمی وهیچ انسانی آزاد اندیشی در زندان نیست. هیچکس را نباید به خاطر فکر وعقیده و باورهای سیاسی و یا صنفی اش محاکمه و به بند کشید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
https://t.me/khamahangy

نظرات مسدود است.HOME