کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزیسنندج

گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزیسنندج

بر اساس خبر دریافتی در تاریخ٩۶/٣/٢٠ تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضتسوادآموزی سنندج در جلوی درب مسجد قبا گرد هم آمدند تا نسبت به ناتمام ماندنپروژه تعاونی مسکن اعتراض کنند. این پروژه در تاریخ ٨۵/٧/٢۵ کلید خورده و هنوزتکمیل نشده و اعضاء، مسکن خود را تحویل نگرفته اند.
حاضرین در این تجمع می گویند که بیشتر از١۵میلیارد تومان پول أعضا که پرداختکرده اند، صرف ساخت و ساز نشده و آنها خواهان حسابرسی مجدد شدند. اماهیئت مدیره به جای پاسخگویی، به اعضای تعاونی مسکن اطلاع داده که پولپارکینگ، انباری،… را هم باید واریز کنند. این در حالی است که واریزی هریک ازاعضا حدوداً ۶٠میلیون تومان بوده و با ٣٠میلیون تومان وأم بانکی، جمعاً نزدیک به ٩٠ میلیون می شود که بدون احتساب سود مشارکت و سود بانکی پرداخت شده و هنوزهمبه اعضا می گویند باید پول واریز کنید! درصورتی که پروژه ۵٠٪‏ پیشرفت داشته وبدون آب و برق و گاز و آسانسور و…است. لازم به ذکر است که تعداد زیادی ازاعضامستاجر هستند و در بلاتکلیفی به سرمی برند.
اعضای تعاونی مسکن پس از تجمع در جلوی مسجد قبا به سمت سایت اداریتعاونی مسکن واقع در شهرک اندیشه حرکت کردند. اما با این جواب روبرو شدند کهاعضا بروند شکایت کنند و با هزینه خودشان وکیل استخدام کنند و پیگیر کارهای شانباشند!
در جریان این تجمع، اعضای این تعاونی متوجه شدند که هیئت مدیره می خواهدجواب سر بالا بدهد و مسئولیت هیچ چیز را به عهده نمی گیرد. درنهایت تصمیم براینشد که هم چنان به اعتراض خود ادامه داده و سه نفر از اعضای شاکی به نیابت ازدیگر اعضاء، وکیل گرفته و پیگیرکارها شوند که البته این اقدام، زمان بر می باشد.
در جریان تجمع اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزی سنندج، اعضای هیئتمدیره یکی از افراد دست نشانده خود را به میان معترضین فرستاده بود که شناساییشده و مورد بی توجهی اعضاء قرار گرفت و از محل دور شد.
این گزارش کوتاه سرنوشت اعضای تعاونی مسکن ای است که قرار بود با مبلغچهارده میلیون تومان صاحب خانه شوند، اما اکنون که یازده سال طول کشیده،قیمت به نود میلیون تومان رسیده است! و هنوز هم برای نصب آب، برق، گاز وساخت پارکینگ از اعضا درخواست پول می کنند!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نظرات مسدود است.HOME