کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران- تجمع اعتراضی کارگران گروه فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریز ..زنده باد اعتراضات سرتاسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی!

زنده باد اعتراضات سرتاسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی!


از روز پنجشنبه ۷ دیماه اعتراضات توده ای علیه حکومت اسلامی دور جدیدی را شروع کرده است. مردم دیگر تاب تحمل گرانی، فقر، بیکاری و بیحقوقی و اختلاس و دزدیها را ندارند!
مردم، کارگران، معلمین، بازنشستگان، جوانان و زنان، همه و همه دیگر تاب تحمل شان بسر رسیده و به اشکال مختلف اعتراض میکنند. مردم بلند شده اند و با صدای بلند فریاد میزنند: مرگ بر روحانی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ برخامنه ای و دهها شعار سرنگونی طلبانه دیگر!
مردم تحت ستم تبریز و ارومیه امروز ۸ دیماه اعلام کردند به خیابان خواهند آمد و در جنبش اعتراضی سراسری نقش خواهند داشت. اما نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی در تبریز، میدان ساعت و سایرمیادین اصلی را قرق کرده و تلاش کردند مانع عملی شدن وگسترش این اعتراضات سراسری در تبریز شوند.
مردم تبریز، ارومیه و همه شهرهای آذربایجان!
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، ضمن حمایت از اعتراضات مردم در سراسر ایران، از همه مردم آذربایجان میخواهد که به این اعتراضات سراسری طبقات زحمتکش و میلیونها مردم تحت ستم بپیوندند.
امروز لازم است که همه در این اعتراضات شرکت کنند و هر چه بیشتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در حلقه محاصره اعتراض و مبارزه خود قرار دهند. مردم آذربایجان، همان مشکلاتی را دارند که مردم در سرتاسر ایران. گرانی، بیکاری و فقر و محرومیت و تبعیض، همه معضلاتی سرتاسری هستند و فقط با اتحاد و یکپارچگی و اعتراضات همگانی کارگران و توده های محروم و تحت ستم میتوان این رژیم را بزانو درآورد.
ما کارگران، ما زنان و جوانان و میلیونها مردم تحت ستم میتوانیم با اتحادمان رژیم اسلامی را سرنگون کرده و بر ویرانه هایش جامعه ای آزاد و برابر بسازیم. جامعه ای که در آن از تبعیض و نابرابری و فقر و استثمار اثری نباشد. جامعه ای که در آن سرنوشتمان را خود بدست بگیریم و یک زندگی شایسته انسان را مستقر کنیم.
اعتراضات خیابانی که از استان خراسان شروع شده است میتواند آغازی بر پایان حیات نکبت بار حکوت اسلامی باشد. باید به این اعتراضات بپیوندیم، باید با پیوستن به این اعتراضات در سراسر ایران از جمله در آذربایجان متحدانه حکومت اسلامی را به زیر بکشیم و زندگی انسانی را برای همه شهروندان در ایران مستقر کنیم.

زنده باد اعترضات کارگران، جوانان و زنان و میلیونها مردم تحت ستم ایران
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
۸ دیماه ۹۶ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

تجمع اعتراضی کارگران گروه فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریز
بنا به خبر درج شده در رسانه ها،در تاریخ ۶ دیماه کارگران کارخانجات گروه فولاد ارومیه و کارگران کمباین سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه شان، دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری ارومیه و درب کارخانه کمباین سازی زدند. این کارگران به رسانه ها اعلام کرده ند که :
“دیگر از سر دادن وعده های پوچ و توخالی مسئولان خسته شده ایم ”
“هیچ می دانند زمانی که کودکانمان گرسنه می خوابند حالمان چگونه است؟”
«سازمان (توقیف) اوقاف کارخانه کمباین سازی را توقیف و کارگران مظلوم آن را در به در و راهی کوچه و بازار کرد».
کارگران گروه فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریز!
همانطور که در طول ماههای گذشته تجربه کرده اید، قول و وعده و وعید های مسئولین دولتی و کارفرما پوچ و بی پایه است. باید به اعتصاب و اعتراض خیابانی پیگیرانه ادامه داد. با همراهی خانواده هایتان و همراهی سایر مردم و کارگران در این اعتراض، میتوانید دولت و مسئولین را وادار به عقب نشینی کرده و حقوقتان را از حلقوم سرمایه دار و دولت اش بیرون بکشید. نفس اعتراض امروز شما از زندگیتان برمیاید. برای کارفرما و دولت حامی سرمایه دار زندگی شما و خانواده تان اهمیتی ندارد. باید به مبارزه تان با قدرت ادامه دهید.
کمیته اذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن حمایت از مبارزات شما، از همه کارگران و مردم میخواهد که از مبارزه و اعتراض کارگران فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریزحمایت کنند. در تجمعات اعتراضی شان در مقابل ادارات دولتی و کارخانه ها در کنار این کارگران شرکت کرده و اعتراض کنید. امروز دفاع از این کارگران دفاع از زندگی همه مردم است.
حقوق و مطالبات کارگران فولاد ارومیه و کمباین سازی تبریز باید فورا پرداخت گردد. همه کارگران اخراجی باید از بیمه بیکاری مکفی برای یک زندگی انسانی برخوردار شوند. برای رسیدن به این خواستها باید به مبارزه ادامه داد.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
۷دیماه ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME