کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران-فراخوان به آکسیون … جان رضا شهابی در خطر است(سه شنبه ٢۶ دسامبر … لندن)

جان رضا شهابی در خطر است
دهانت را می‌بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم
وعشق را کنار تیرک راه‌بند
تازیانه می‌زنند

در پی دومین سکته مغزی رضا شهابی در زندان رجایی شهر، و جلوگیری از فرستادن او
به بیمارستان برای درمان و مراقبت، ربابه رضایی همسر وی در اعتراض به این وضعیت و پی گیری آزادی فوری او روز سه شنبه به وزارت کار خواهد رفت.
ما در همبستگی با این فراخوان و با خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی
روبروی سفارت ایران در لندن گرد‌هم می‌آییم.
زمان: سه‌شنبه بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۳ تا ۱۴ بعد از ظهر
۱۶ Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PTمکان:

کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران

نوشتن نظرHOME