کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد-۳۱اطلاعیه شماره۳۱ ازگسترش اعتصابات کارگری وتداوم خیزش مردم بپاخواسته ایران پشتیبانی کنیم

۳۱اطلاعیه شماره

ازگسترش اعتصابات کارگری وتداوم خیزش مردم بپاخواسته ایران پشتیبانی کنیم

«فراخوان به آکسیون اعتراضی»

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد، شما آزادیخواهان و انسان های مترقی را به آکسیون سه شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ در میدان “یرن توریت” مرکز شهر گوتنبرگ دعوت می کند. در هفته ای که گذشت، اتفاقاتی رخ داد که دل هرانسان آزاده ای را به رنج وا می دارد. حمله ی وحشیانه ی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه بویژه به کانتون “عفرین” و بمباران بی رحمانه از زمین و هوا و مبارزه بی امان پیشمرگان کرد، نشان از طرحی رسوا از جانب امپریالیست های تبهکار دارد.َ

درهفته ای که گذشت، بالاخره نام “دخترانقلاب” که شجاعانه شال خود را بر سر چوبی به اهتزاز در آورد و نماد تظاهرات سراسری مرم به جان آمده معلوم شد. صدای “ویدا موحد” مادر نزاد نوزده ماهه که دراعتراض علیه آپارتاید جنسی در سطح جهان مطرح شد، باشیم. ویدا موحد “دختر انقلاب” باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. او هم اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی به سرمیبرد.

در هفته ای که گذشت در کمال ناباوری حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی اهل سیاسی کرد، به اتهام «عضویت یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان» در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج صادر شد. او که از تیرماه گذشته در بازداشت به سر میبرد، پیشتر به قاضی دادگاه گفته بود که در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.

در هفته ای که گذشت، پنج تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج احضار شدهاند و باید در روز ۱۴ اسفند در دادگاه حاضر شوند. بر این اساس ، اتهام غالب حسینی، خالد حسینی، مظفر صالحنیا، شریف ساعد پناه و حبیبالله کریمی «شرکت در مراسم نوروز سال ۹۶» عنوان شده است. به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، حدود ۸۰ تن در روزهای اخیر در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز ۹۶ در سنندج، احضار و بازجویی شدهاند. در همین حال، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اطلاع داد که داود رضوی،عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، به رغم برگزاری دادگاه تجدیدنظرش در روز ۱۳ آبان، دوباره برای روز چهارشنبه چهارم بهمن، به شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب احضار شده است. همچنین “نجیبه صالحزاده” همسر محمود صالحی از فعالین کارگری، روز یکشبنه یکم بهمن ماه طی تماس تلفنی به شعبه سوم دادگستری رژیم در شهرستان سقز احضار شد. طی ابلاغیه ایی به نجیبه صالح زاده اعلام شده تا ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه سوم دادیاری معرفی کند. علت این احضار، گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز علیه وی عنوان شده است.

بنا به بیانه ۱۱۵ کمیته رضا شهابی، روز پنج شنبه ۵ بهمن ماه خانواده رضا شهابی با این کارگر دربند ملاقات کردند. در پی انتقال رضا به زندان اوین، این کارگر زندانی هنوز در بند عمومی ۲۰۹ نگهداری می شود. لازم به ذکر است طی هفته گذشته چند بار حال رضا به دلیل بالا رفتن فشار بد شده است و دلیل این وضع بنابر اظهار خودش، فشار عصبی ناشی از شرایط بد بند ۲۰۹ است؛ بندی که در روزهای اخیر مرتباً شاهد ورود و وضعیت اسفبارزندانیان تازه ای بوده است.

تا به امروزهنوزتعدادزیادی ازخانواده ها ازسرنوشت عزیزان زندانی خود بی خبرهستند وافزون برآن دادستان مزدوررژیم سرمایه داری رژیم، درتهران (عباس دولت آبادی مزدور، دادستان عمومی و انقلاب تهران) گفته برای عده ای از دستگیرشدگان حکم ارتداد صادرخواهدشد . با آنکه دراثرآرامش پادگانی درخیابان ها تعداد کمتری معترض دیده

می شود اما همزمان درسیاهچال های رژیم خیل عظیمی ازمعترضین دستگیرشده محبوس هستند وهمینطورهرروز توسط گزمه های رژیم به خانواده های دستگیرشدگان اطلاع داده میشود که برای تحویل گرفتن پیکرعزیزانشان که درزندان وزیرشکنجه کشته شده اند به زندان مراجعه کنند .

اعتصابات زنجیره ای کارگران ازجمله ، نیشکرهفت تپه، اعتراض و تحصن کارگران کاشی نیلو اصفهان در اعتراض به عدم واریز حق بیمه بهمن و آذرماه مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، کارکنان گروه فولاد اورمیه مقابل استانداری بعلت معوقات یک ساله خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتصاب کارگران تراورس مراغه، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان بخشی از راه اهن زاگرس، بخاطر پرداخت نشدن چهار ماه حقوق معوقه. اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود به خاطر پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و عدم پرداخت بیمه. ۳۵۰۰ کارگرصنایع فولاد اهواز وکاغذ پارس وتجمع بازنشستگان، کشوری ولشکری وتامین اجتمائئ وهمینطورخودکشی بیش از۳۰ نفراززلزله زدگان استان کرمانشاه وجان باختن بیش ازشش نفرازهمین زلزله زدگان سرپل ذهاب دراثرسرماهمه اینها تنها بخش کوچکی ازدست آورد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران است .

انسانهای آزادیخواه ومبارز!

بیآئید با هم صدای ویدا موحد “دختر قهرمان انقلاب” باشیم ودرجهت دفاع ازآزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی ازجمله رضاشهابی وپشتیبانی ازاعتصابات کارگری وحمایت ازخانوادهای دستگیرشدگان خیزش کنونی ـ کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد بمانند هفته های گذشته اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی درروزسه شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ ازساعت ۱۷ تا ۱۸ درمیدان یرن توریت می نماید ما ازتمامی انسانهای مبارزومترقی دعوت میکنیم تا دراین آکسیون شرکت نمایند .

به پیش بسوی پیوند اعتصابات کارگری با قیام تهی دستان درایران !

کارگرزندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، بدست مردم ایران!

کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی/ گوتنبرگ سوئد!

۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ برابر۸ بهمن ۱۳۹۶

نوشتن نظرHOME