کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ـ سوئد -اطلاعیه شماره ۲۵  گزارش آکسیون اعتراضی، سه شنبه ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۱۹ دی ۱۳۹۶ 

اطلاعیه شماره ۲۵ 

گزارش آکسیون اعتراضی، سه شنبه ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۱۹ دی ۱۳۹۶ 

 

مردم به جان آمده ایران همچنان محکم و استوار در پی سرنگونی  تمامیت رژیم سرمایه داری در ایران به پا خاسته اند و به هیچوجه این حرکت که به انقلابی بنیادین در ایران تبدیل خواهد شد، سر ایستادن ندارد. توده های خشم و کینه، به خون خواهی عزیزان به خون خفته ی خود در طی سی و نه سال حکومت سرکوب و استبداد جمهوری اسلامی بویژه جانباختگان چند روز اخیر در زیر شکنجه و در سیاهچال های رژیم، همچنین شقایق های غرقه در خون خود در شهرهای درود، شیراز، تویسرکان، ایذه، شاهین‌شهر و قهدریجان اصفهان، ….. کماکان  در شهرهای مختلف ایران، به خیابان‌ها می آیند و فریاد ” نان، کار، آزادی” سر می دهند. شعارهایی نطیر اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا”، “هم غزه، هم ایران، سرکوب زحمتکشان”، “دانشجو آگاه است، با کارگر همراه است”. در همین راستا ماشین سرکوب رژیم با پلیس های ضد شورش همراه با گروه‌های لباس‌ شخصی و بسیج دست به سرکوب اعتراض و دستگیری آنها زدند، بطوریکه در خبرها آمده است بر اساس فراخوانی که خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات سراسری و دانشجویان داده بودند؛ چند روزی است که در جلوی زندان اوین برقرار است. چنین تجمعاتی در جلوی زندان های مخوف رژیم، در شهرهای مختلف نیز بر پا شده است. 

از همین رو، و با ضرورت بیرون آمدن و ملحق شدن به خیل عظیم مردمی در ایران، و با پیوستن و حمایت از خواسته ی خانواده های تجمع کننده در جلوی زندان های رژیم، و همچنین یادآور این نکته که طبق قرار دروغین  قبلی، آنهم از طرف خود رژیم ضدکارگری، بنا بود که رضا شهابی این کارگر شریف و شناخته شده، در روز دوشنبه ۱۸دی سال جاری آزاد شود، که نه تنها اینچنین نشد، بلکه بر مبنای بیانه ۱۱۴ کمیته دفاع از رضا شهابی و طبق گفته دادستانی تهران به همسر رضا شهابی، به وی اعلام شده است که “رضا شهابی به بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است”.  

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد، در برنامه رادیویی ویژه کمپین در روز دوشنبه ۸ ژانویه، تصمیم گرفته شد که از این هفته، هر سه شنبه ها تا زمانی که خیزش مردم در ایران ادامه دارد، اقدام به برپایی آکسیون در میدان “یرن توریت” بنماید. به همین منظور روز سه شنبه ۹ ژانویه  ۲۰۱۸ آکسیون اعتراضی کمپین برگزار شد. البته ما می دانستیم که تبلیغ کمی آنهم بدون فراخوان همیشگی برای آکسیونها، در زمان کوتاهی که داشتیم، اما حضور پر شور مردم آزاده و انقلابی، گرمی بخش این آکسیون آنهم در هوایی سرد در فصل زمستان گردید. پیام کمپین به زبان سوئدی همراه با شعارهایی به زبا های فارسی و سوئدی و گفتاری با مردم به زبان سوئدی از طریق بلندگو، پخش اطلاعیه به زبان سوئدی، گفتگو با عابران و مردم متعجبی که خواهان فهمیدن بیشر در مورد علل این آکسیون بودند، همه وهمه دستاورد این آکسیون با شکوه که با سرودهای زبیایی که از طریق بلندگو پخش می شد، آذین بخش این تجمع اعتراضی بود. در همین راستا، یکی از عابران که ایستاد و با یکی از رفقای ما گفتگو کرد، ضمن تائید این حرکت و با شناختی که از رضا شهابی داشت، مبلغ ۵۰۰  کرون بصورت خود جوش کمک مالی کرد. 

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از یکایک عزیزانی که ما را در این آکسیون همراهی کردند، یکبار دیگر یادآور می شویم که ما تا زمانی که این خیزش، و تا آزادی کامل دستگیر شدگان در سراسر ایران مصیبت زده، هر سه شنبه در میدان “یرن توریت” بین ساعت ۱۷ تا ۱۸ جمع خواهیم شد، تا صدای رسای گرسنگان و جان به لب آمدگان در ایران باشیم. 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

پیروز باد خیزش توده ای مردم به جان آمده برای نان ، کار، آزادی! 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران! 

۹ ژانویه ٢٠١٨ میلادی برابر با ۱۹ دی ۱۳۹۶ 

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ ـ سوئد 

 

نوشتن نظرHOME