کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ سوئد-اطلاعیه شماره ٢٢ ضرب و شتم و دستگیری اجتماع ۵ دیماه محکوم است!

اطلاعیه شماره ٢٢

ضرب و شتم و دستگیری اجتماع ۵ دیماه محکوم است!

همانگونه که در جریان هستید، از مدتی قبل آزادی فعال کارگری رضا شهابی به معضلی جدی تبدیل شده و شرایط جسمی اش نامناسب و احتیاج به مداوای ویژه دارد. دست اندر کاران رژیم و بیدادگاهها ومسئولین زندان بدان بی توجه و اهمیت نمیدهند

فعالین کارگری ، سندیکاهها و اتحاددیه های کارگری در سراسر جهان در اینمورد در نامه ها و بیانیه هایشان ، خواهان آزادی رضا شهابی گشتند و حمایت بیدریغ خود را از این فعال کارگری سر شناس اعلام داشتند. رژیم و دست اند کاران رژیم سرمایه اسلامی در ایران بدان وقعی ننهاده و فشار بیشتری بر رضا شهابی وارد می آوردند که از فعالیت های کارگری اش کنار بکشد، اینهم برای رضا قابل قبول نیست و مصمم بردفاع ازمنافع طبقاتی کارگران بوده وهست

روز سه شنبه پنجم دیماه ١٣٩۶ خورشیدی بر طبق قرار قبلی جمع زیادی بنا به فراخوان همسر و همرزم رضا و سندیکای شرکت واحد در مقابل وزارت کار در ساعت ده صبح تجمعی برگزار شد که فعالین جنبشهای اجتماعی در آن حضور یافتند که طولی نکشید که اجتماع آرام آنها توسط ماموران امنیتی وعوامل وزارت کارو پلیس ضد شورش به ضرب و شتم شدید انجامید که در این میان تعدادی زخمی و به اورژانس منتقل شدند و جمعی هم بازداشت که در میان آنها خانم ربابه رضائئ همرزمررضا هم بود .پس از اعتراضآت زیاد تجمع کنندگان به بازداشت و ضرب و شتم حاضرین وحقانیت معترضین به زندانی بودن رضا شهابی رژیم مجبوربه عقب نشینی شد وکلیه بازداشت شدگان راآزاد کرد

ما کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ سوئد ضمن حمایت از تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار برای آزادی رضا شهابی، ضرب و شتم ماموران امنیتی را محکوم کرده و فراموش نکنیم که آزادی رضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسیهمواره ازخواست های اصلی ما بوده

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ سوئد

٢۶ دسامبر ٢٠١٧ میلادی برابر با پنجم دیماه ١٣٩۶ خورشیدی

 

نوشتن نظرHOME