کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ- سوئد- اطلاعیه شماره ۲۰ در کنار فعالین کارگری در بند و مبارزات روزانه کارگران باشیم!

٢٠اطلاعیه شماره

در کنار فعالین کارگری در بند و مبارزات روزانه کارگران باشیم!

« فراخوان به آکسیون اعتراضی روز سه شنبه ١٩ دسامبر ٢٠١٧»

آزادیخواهان و مبارزان !

رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری با وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان و تحت فشار های روحی و جسمی قرار دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرده است که رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، در زندان «سکته خفیف» کرده ولی «به بیمارستان اعزام نشدهاست». بطوریکه خانواده این فعال کارگری در ملاقات روز چهارشنبه ۲۲ آذر، متوجه شدند که «نیمه چپ صورت رضا افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرورفتگی» داشتهاست. از طرفی دیگرابهاماتی در مورد تاریخ آزادیش اعلام کرده اند که باید هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد شود و نگذاریم بیش از این در این شرایط سخت جسمی در بند بماند. رضا شهابی باید تحت مداوای پزشکی منظمی قرار گیرد که بسیار ضروری میباشد. محمد کریمی فعال کارگری همچنان در بند است و به پشتیبانی و حمایت نیاز دارد. در شرایطی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/گوتنبرگ ـ سوئد، به مانند گذشته اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی میکند که شاهد تداوم اعتصابات کارگری از جمله اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به همراه خانواده هایشان هستیم.

کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب بسر میبرند و خواستار رسیدگی به حقوق معوقه و خواست های به حقشان هستند. صدای کارگران معترض نیشکر هفت تپه باشیم و آنها را در این کارزار طبقاتی تنها نگذاریم. طبق أخرین خبر رسیده درپنجشنبه ٢٣ آذر برابر با ۱۴ دسامبر وبعد ازشش روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، کاگران با تحقق یافتن خواسته هایشان که در شش بند بوده به سر کار خود بر گشتند تا بار دیگر، یک عقب نشینی مقطعی را به کارفرمان بخش خصوصی نیشکر هفت تپه تحمیل نمایند. از طرفی دیگرزندانیان سیاسی محمد نظری، رامین حسین پناهی ، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و…….همچنان در سیاهچال های رژیم هستند و ما باید صدای رسای آنان باشیم.

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ سوئد همه شما عزیزان را به آکسیون اعتراضی روز سه شنبه ١٩ دسامبر ٢٠١٧ میلادی در میدان یرن توریت در ساعت ١٧ تا ١٨ فرا می خواند تا با حمایت و پشتیبانی از این فعالین کارگر در کنار جنبش کارگری و صدای به حق آنان باشیم.

صدای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و اعتصابی باشیم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

١۶ دسامبر ٢٠١٧ میلادی

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ- سوئد

نظرات مسدود است.HOME