کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد -اطلاعیه شماره ۹ گزارش آکسیون ( کمپین دفاع ازرضاشهابی و دیگر زندانیان سیاسی ، گوتنبرگ ـ سوئد)

اطلاعیه شماره ۹

گزارش آکسیون ( کمپین دفاع ازرضاشهابی و دیگر زندانیان سیاسی ، گوتنبرگ ـ سوئد)

بنابرفراخوان به آکسیون ( اطلاعیه شماره هشتم کمپین) درسه شنبه ۲۴ اکتبر رفقا و حامیان ـ کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ، گوتنبرگ سوئد ـ با دردست داشتن پلاکارهائی ازکارگرزندانی رضاشهابی و زندانی سیاسی ـ محمد نظری وهمینطورتصاویری ازکارگرانی که دراثرشکنجه های روحی وجسمی درسیاهچال های رژیم سرمایه اسلامی کشته شدند ازجمله ( شاهرخ زمانی ومحمد جراحی و…… ) درمیدان یرن توریت گردهم آمده وبا خواندن متن سوئدی ازطریق بلندگو و پخش اطلاعیه به زبان سوئدی درباره شرایط کارگرزندانی رضا شهابی وزندانی سیاسی محمد نظری و دیگرزندانیان سیاسی دربند رژیم وسردادن شعار،  “کارگرزندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد” خواستارآزادی بی قید وشرط همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شدند .

دراین آکسیون عابرین با گرفتن عکس و فیلم ازتصاویر زندانیان سیاسی و دریافت اطلاعیه به زبان سوئدی پشتیبانی خود را از این آکسیون ابرازمیداشتند وما شاهد بودیم بعد ازاینکه رفقای ما کلیه اطلاعیه ها را بین عابرین پخش کردند هنوز بودند رهگذرانی که اطلاعیه میخواستند واین  را می توان یکی ازبهترین دست آوردهای آکسیون کمپین دانست.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران .

کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد .

 ۲۴ اکتبر۲۰۱۷ برابر با  ۲ آبان ۱۳۹۶

 

نظرات مسدود است.HOME