کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد-اطلاعیه شماره ۲۳ ازقیام گرسنگان وکارگران زندانی وزندانیان سیاسی درایران پشتیبانی کنیم

اطلاعیه شماره ۲۳

ازقیام گرسنگان وکارگران زندانی وزندانیان سیاسی درایران پشتیبانی کنیم
فراخوان به آکسیون اعتراضی


شورش گرسنگان و جان به لب آمدگان در وقایع اخیر خود بیانگر انفجار خشمکینه و نفرت شدید کارگران و دیگر توده های تحت ستم ایران در نزدیک به چهار دهه اخیر نسبت به حاکمیت سرمایه داران در قالب رژیم جمهوری اسلامی است ، نه تنها لرزه بر اندام رژیم منفور و جنایتکار جمهوری اسلامی انداخته ، بلکه موجب خوف و هراس حامیان این رژیم نیز گردیده است. در این تظاهرات همچون هر جنبش توده ای ، شعارهای رادیکال سرداده می شود که در درجه اول نشان از خواسته ها و سطح آگاهی تظاهر کنندگان را بیان می کند. اما در عین حال باید دانست که از یک طرف همواره عناصری از طبقات اسثتمارگر در هر بزنگاهی سعی می کنند خود را سوار بر موج جنبش های توده ای کرده و شعارهای خود را مطرح و مسیر جنبش را تغییر دهند و هم به گونه ای که به ویژه تجربه جنبش به حق و مردمی ۸۸ بیانگر آن است که رژیم این بار نمی تواند با تکیه به اصطلاح تضاد بین اصولگران و اصلاح طلبان حرکت مردم را به انحراف بکشاند. در تهران که یک روز بعد از گسترش تظاهرات در مشهد و شهرستان‌ها به اعتراضات پیوسته بود برای نخستین بار شعار : “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام است ماجرا” را سردادند. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با گسیل مزدوران خود با لباس شخصی وارد صف تظاهرات مردم می کند تا هر آنچه می توانند علیه این جنبش ها انجام دهند. با این وجود ما شاهدیم که در تظاهرات توده ای اخیر ، عمده شعارهائی که داده می شوند شعارهای رادیکال بوده و بیانگر خواست های مردم می باشند. شعارهائی که همه جوانب مختلف حیات رژیم ننگین جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار می دهند. از شعار مرگ بر دیکتاتور گرفته تا “تو ایران چی آزاده؟ دزدی ، ستم آزاده” تا “پولهای ما کجا میره؟ عراق ، یمن یا سوریه؟” و “سوریه رو رها کن ، فکری به حال ما کن” تا مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر جمهوری اسلامی ، جمهوری اسلامی نمی خواهیم و یا آخوند انگلیسی نمی خواهیم ، نان ، کار ، آزادی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد ، توپ ، تانک ، مسسل دیگر اثر ندارد و … اینها همه بیانگر آن است که مردم ما در حالیکه خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می باشند ولی به این بسنده نکرده و خواهان دگرگونی در شرایط اقتصادی – اجتماعی ایران یعنی به واقع خواستار یک انقلاب اجتماعی پیروزمند هستند
شرایط بغایت غیرانسانی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی محبوس درسیاهچاله رژیم سرمایه اسلامی ازجمله رضا شهابی که هنوزدربلاتکلیفی درزندان گوهردشت کرج محبوس است ویا سایرزندانیان سیاسی دربند
با اینکه رضا شهابی دو بار سکته مغزی کرده و از نظر جسمی ظیف شده او را به بیمارستان برای معالجه نمیفرستند
انسانهای آزاده ومبارز
باتوجه به موارد آمده دربالا کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی گوتنبرگ سوئد درجهت پشتیبانی از خواستهای برحق مردم گرسنه وبیکاروآزادی بی قید وشرط کارگران زندانی وزندانیان سیاسی اقدام به برگذاری آکسیون اعتراضی درروز سه شنبه تاریخ دوم ژانویه ۲۰۱۸ازساعت ۱۷ تا ۱۸ درمیدان یرن توریت می نماید وازهمه شما آزادیخواهان انتظارداریم که درکناروهمراه ما دراین آکسیون اعتراضی شرکت نمائید .
پیش بسوی پیوند اعتراضات خیابانی مردم با اعتصابات عمومی کارگران
کارگرزندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رزیم سرمایه داری اسلامی ایران
کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد

۳۱ دسامبر۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME