کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد-اطلاعیه شماره ۲۹ کارگران اعتصابی وزندانی وخانواده های زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم

اطلاعیه شماره ۲۹

۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۸ دی ۱۳۹۶

کارگران اعتصابی وزندانی وخانواده های زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم
فراخوان به آکسیون

قیام گرسنگان و تهی دستان جامعه درایران تا بدست آوردن خواسته هایشان ازپای نخواهند نشست. و از سویی دیگر، اخبارمستمرتحویل پیکرهای کشته شدگان ازسیاهچالهای رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران، و تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در هوایی سرد و بارانی درمقابل زندان اوین و دیگر زندان های مخوف رژیم در شهرهای مختلف ایران و همینطوراعتصاب گسترده و طولانی کارگران نیشکرهفت تپه وضرب وشتم یکی از نمایندگان کارگران بنام اسماعیل بخشی بدست گزمه های نقاب داررژیم، اینها همه وهمه نشان ازآن دارد که حاکمان جنایتکار، به بن بست رسیده اند وهیچ راه حلی برای برون رفت ازبحرانهائی که خود بدست خویش ساخته اند را ندارند .

انسانهای آزادیخواه ومبارز!
درشرایط کنونی پشتیبانی ازکارگران اعتصابی نیشکرهفت تپه وخانواده های دستگیر شدگان و کشته شدگان درزندان ها، که با شعار “کار، نان، آزادی” به خیابان ها آمده اند وهمچنین دفاع ازآزادی کارگران زندانی وسایرزندانیان سیاسی ازجمله رضاشهابی به یک ضرورت مبرم برای فعالین کارگری ودیگرنیروهای مبارز مبدل گردیده است.
به استناد همین ضرورت، کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی درروزسه شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ ازساعت ۱۷ تا ۱۸ درمیدان “یرن توریت” می نماید و از شما انسانهای شریف ومبارزدعوت می کنیم که دراین آکسیون اعتراضی شرکت نمائید تا فریاد کارگران اعتصابی وزندانی وخانواده های کشته شدکان و دستگیر شدگان در خیزش های اخیرباشیم . ضمنا در پایان یادآوری می کنیم که این آکسیون ها تا زمانی که خیزش گرسنگان و جان به لب آمدگان در ایران ادامه دارد، هر سه شنبه در میدان “یرن توریت” برگزار خواهد شد.

پیروزباد پیوند اعتصابات کارگری با خیزش مردم مبارزوآزادیخواه !
کارگرزندانی زندانی سیاسی آزادباید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران !
کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد

نظرات مسدود است.HOME