کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد -اطلاعیه شماره۳۳٫ ازاعتصابات مستمرومتحدکارگری وقیام تهیدستان درایران پشتیبانی کنیمی. ‎

اطلاعیه شماره۳۳٫

ازاعتصابات مستمرومتحدکارگری وقیام تهیدستان درایران پشتیبانی کنیم.

گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه ۶فوریه ۲۰۱۸٫

بمانند سه شنبه های گذشته آکسیون اعتراضی ـ کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد ـ باحمایت وهمراهی نیروهای مبارزوکمونیست وفعال کارگری وبا دردست داشتن پلاکارهائئ ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی ازجمله رضا شهابی ورامین حسین پناهی راس ساعت ۱۷ باحضوردرمیدان یرن توریت که یکی ازمحلهای قدیمی کارگری بوده آکسیون اعتراضی خود را شروع کردند .

ابتدا برنامه با سرودهای انقلابی وکارگری آغاز وسپس توسط یکی ازرفقا اطلاعیه سوئدی کمپین ازطریق بلندگو قرائت گردید ودرادامه اطلاعیه های نوشته شده بزبان سوئدی در میان رهگذران پخش شد که مورد استقبال واقع گردید وهمزمان سردادن شعارهائئ توسط رفقا درمحکومیت وسرنگونی رژیم وهمچنین دفاع ازآزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی آنهم درهوای بسیارسرد وبرفی نظرمردم را بخودجلب میکرد. وهمچنین رفقای کمپین حمله ارتش اشغالگردولت ترکیه وگروه های تروریستی هم پیمان با آنان را که طی ۱۸ روز گدشته صدها تن ازمردم بی دفاع کانتون عفرین را به آتش وخون کشیدند را بشدت محکوم میکنند درانتها ما ضمن قدردانی ازانسانهای شریفی که همراه ودرکنارما دراین آکسیون شرکت داشتند صمیمانه دست تک تک آنها را به گرمی میفشاریم وهمچنین ممنونیم ازیکی ازحامیان کمپین که درتظاهرات امروز مبلغی را جهت کمک مالی به کمپین پرداخت کردند ودستش هم درد نکند .

فراخوان به آکسیون اعتراضی درتاریخ سه شنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۸٫

درشرایطی روزهای ماه بهمن را میگذرانیم که خاطره قیام با شکوه مردم درسال ۱۳۵۷ هم اکنون وبصورت عملی درکف خیابانهای کلیه شهرهای ایران درحال شکل گیری میباشد ومیتوان بارقه های این قیام را دراعتصابات متحدانه کارگری ازجمله اعتصاب دسته جمعی کارگران نیشکرهفت تپه آنهم درزیرفشاروسرکوب شدید نیروهای گارد ویژه و دستگیری کارگران بادستبند وپابندوانتقال آنها به زندان ولی اینک ودرهفتمین روز اعتصاب متحدانه کارگران دربرابریورش وحشیانه مزدوران جیره خواررژیم سرمایه

داری کوتاه نیامدند ودریک حرکت انقلابی اقدام به تخلیه کامیون شکرومانع ازبیرون رفتن آن به خارج ازکارخانه شدند وکلا جلوی هرگونه تولید را گرفته اند .

وهمچنین آتش زیرخاکسترمبارزات کارگران هپکو درشهرستان اراک شعله ورشده و کارگران خشمگین با راهپیمائئ درمرکزشهراراک خیابانها را دراختیارخود گرفتند وخواستارمطالبات معوقه خود وبرکناری مد یران نالایق ونورچشمی شدند . وهمزمان شاهد صدورحکم اعدام رامین حسین پناهی هستیم که ازتاریخ دوم تیرماه ۱۳۹۶ دستگیروبمدت شش ماه درسلول انفرادی محبوس وتوسط گزمه های وزارت اطلاعات وسپاه رژیم تحت شدیدترین شکنجه ها قرارگرفت وحتی ماموران عامدا ازارائه مراقبتهای درمانی جهت جراحت هائئ که دراثرتیراندازی درزمان دستگیری ایجاد شده بود خوداداری کردند. وهمینطور تجمع بازنشستگان ومال باخته ها وشرایط اسفناک معلمین زندانی وتاثیرپذیری وتکرارحرکات اعتراضی دختران انقلابی خیابان انقلاب تهران به سایرشهرستانهای ایران ودستگیری وزندان وصدوراحکام سنگین برای آنان .

انسانهای آزادیخواه ومترقی .

بیائیم درراستای دفاع ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی وپشتیبانی ازاعتصابات کارگری وحمایت ازخیزش مردم بپا خواسته وهمینطورخانواده های دستگیرشدگان اخیرواعتراض به صدورحکم غیرانسانی اعدام رامین حسین پناهی درآکسیون اعتراضی ـ کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد ـ که درروز سه شنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۸ ازساعت ۱۷ تا ۱۸ درمیدان یرن توریت برگزارمیگردد شرکت نمائیم .

ضمنا درآخرین لحظه با خبرشدیم که کارگرمبارزوشناخته شده درجنبش کارگری ایران که ازمدتها قبل وبدون هیچ دلیل ومدرکی درسیاهچالهای رژیم سرمایه داری محبوس بوده برای مرخصی پزشکی ودرمان اززندان اوین به خانه آمده .

برقرارباد پیوند اعتصابات کارگری با خیزش تهیدستان درایران .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درایران .

کارگرزندانی زندانی سیاسی آزادباید گردد.

کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد .

هفتم فوریه ۲۰۱۸ برابر۱۸ بهمن ۱۳۹۶

نوشتن نظرHOME