کمپین آزادی رضا شهابی و زندانیان سیاسی ـ فرانکفورت-اتحاد عمل جنبشی برای نجات جان رضا شهابی  

اتحاد عمل جنبشی برای نجات جان رضا شهابی
از وضعیت جان رضا شهابی و نیز سکته های متعدد وی در زندان کمتر کسی است که بی خبر باشد . ربابه رضایی همسر رضا شهابی روزسه شنبه ۵ دیماه به وزارت کار مراجعه می کند . در کنار دیگر اقدامات برای آزادی رضا شهابی و معالجه وی در خارج از زندان این نیز راهی است که ربابه رضایی برگزیده است . پنجاه روز اعتصاب غذای رضا شهابی و تداوم زندان وی و نیز پیام وی برای هم طبقه ای هایش دراتکا به نیروی جمعی برای آزادی وی ، ضرورت اتحاد عمل جنبش کارگری را وارد سطحی می کند که در آن درنگ جایز نیست . آزادی رضا شهابی و زندانیان سیاسی جز با نیروی جنبشی و اتحاد عمل وسیع حول آن نمی تواند گره گشا باشد . نه تنها باید جان رضا شهابی و زندانیان سیاسی که در چنگال جنایتکاران حاکم در ایران اسیرند را نجات داد بلکه برای پیشروی مسیر مبارزاتی طبقه کارگرمی بایست با انواع روش های مبارزاتی در هر نقطه که قرار گرفته ایم هر چه بیشتر به صورت متشکل و هم آهنگ اقدام کرد. مبارزه کارگران و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان و بیکاران برای مطالبات رفاهی و حق بهتر زیستن این بار به آزادی زندانیان سیاسی گره خورده است . حرکت توده ای کارگران هفت تپه و پیشتر از آن اعتراضات هپکو و شرکت واحد و نیز شانزده آذر واعتراضات اخیر بازنسشتگان مجموعه ای واحد است که با سازماندهی اتحاد عمل و تقویت آن می تواند به میسری بیافتد که جنبش ضد سرمایه داری و آزادیخواهانه علیه استبداد حاکم هر چه بیشتر اجتماعی ترشود و بدینوسیله راه نجات را هموار کرد. به اشکال مختلف از تلاش همسر رضا شهابی درروز سه شنبه ۵ دی ماه در مقابل وزارت کار می بایست پشتیبانی و اطلاع رسانی کرد.

کمپین آزادی رضا شهابی و زندانیان سیاسی ـ فرانکفورت ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME