کمپن دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد  -اطلاعیه شماره ۲۸ 

اطلاعیه شماره ۲۸ 

فریاد کار،نان، آزادی”، از زندان ها تا خیابان ها  

گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ برابر۲۶ دیماه ۱۳۹۶ خورشیدی 

 

با توجه به سرکوب ودستگیری وزندان وکشتارمردم بپاخاسته ایران، آنهم توسط سپاه پاسداران وبسیج ولباس شخصی های رژیم سرمایه اسلامی ظاهرا یک فضای ( آرامش پادگانی ) درتهران و بعضی شهرهای ایران بوجود آمده، ولی شرایط فعلی بمانند آتش زیرخاکستر می ماند که درآینده نه چندان دور دوباره شعله ورخواهدشد . 

درهمین راستا وجهت پشتیبانی ازمبارزات بحق مردم ایران وتداوم راه کشته شدگان این خیزش ودفاع ازآزآدی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی، کمپین دفاع ازرضا شهابی ودیگرزندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد، طی فراخوانی که دراطلاعیه شماره ۲۶ داده بود، اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی درروز سه شنبه ۱۶ ژانویه درمیدان “یرن توریت| نمود . 

 

درآغازتعدادی ازدوستان ورفقا با دردست داشتن پلاکارد وپوستروعکس هایی از کارگران زندانی وهمینطورتصاویری ازکشته شدگان خیزش کنونی داخل ایران آکسیون را شروع کردند. درطول مدت زمان تظاهرات ایستاده اطلاعیه سوئدی کمپین ازطریق بلندگو قرائت گردید وهمزمان توسط یکی ازرفقا آن اطلاعیه سوئدی را برای عابرین پخش گردید وتوضیحات لازم درباره شرایط فعلی ایران را به رهگذران داده شد و حاضرین در تظاهرات، با سردادن شعارهائی به زبان سوئدی وفارسی و با پخش سرودهای انقلابی، فضای خاصی درمیدان بوجود آمده بود که این خود نظرخیلی ازعابرین را جلب میکرد ودرنهایت ودرهوای زمستانی درساعت ۱۸ آکسیون به اتمام رسید. درانتها با تشکروقدردانی ازانسان های شریفی که ما را همراهی کردند، یکبار دیگر تاکید می کنیم که “صدای کارگران در بند”، “صدای زندانیان سیاسی”،”صدای بازداشت شدگان، خیزش های اخیر” و در نهایت “صدای رضا شهابی” باشیم و در این راه از هیچ پشتیبانی دریغ نکرده و نمی کنیم. 

 

کارگرزندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 

به پیش بسوی پیوند مبارزات مردم با جنبش کارگری ایران. 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران . 

کمپن دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد  

۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ برابر ۲۶ دی ۱۳۹۶ 

 

نظرات مسدود است.HOME