کانون کارگران سوسیالیست-یک سال گذشت !

یک سال گذشت !

یک سال پیش در چنین روزی قلب پرتپش شهرام یوسفی از حرکت ایستاد و جنبش کارگری یکی از یاران صادق ،پی گیر و سوسیالیست خود را از دست داد .

روز جمعه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ رفیق شهرام پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستان شهر لندن در کانادا چشم از جهان بست و ما را تنها گذاشت .

شهرام که از همان دوران کودکی با کار و زحمت آشنا بود زندگی اش را به مبارزه برای رهایی طبقه اش گره زد، از هیچ فعالیتی دریغ نکرد و تا به آخر به آن پایبند بود.  از دوران تحولات سیاسی دهه پنجاه که کارگران در ایران به صورت طبقه ای اجتماعی درسرنگونی سلطنت خود را به جامعه شناساند، شهرام به عنوان یکی از اعضای آن، در محل و کار زنده گی اش به فعالیت پرداخت وبا انبوهی از تجربه به سازمانده هی مجرب تبدیل شد .

او در تجربه مبارزاتی اش به این امر مهم و تاریخی طبقه کارگر رسیده بود که رهایی طبقه کارگر بدست خویش صورت می گیرد و لازمه اش نه در مبارزه پراکنده بلکه در سازماندهی سیاسی و طبقاتی اش بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه داری متحقق خواهد شد . رفیق شهرام یوسفی آنگاه که به امر متشکل شدن طبقه کارگر دست یافت خود در پی متحقق شدن سازمان سیاسی طبقه کارگر بر آمد وبا حرکت از منافع سوسیالیستی طبقه کارگر در چندین سازمان و حزب با این هدف به فعالیت متشکل پرداخت .

اما منافع طبقه کارگر و سیاست های رهایی اش برای شهرام جایگاه دیگری داشت و لذا تشکل های سیاسی غیر کارگری را پشت سر گذاشت ودر سالهای پایانی عمر کوتاهش به همراه جمعی ازرفقایش کانون کارگران سوسیالیست را پایه گذاری کردند تا با تجارب تاکنونی از سیاست های مستقل طبقه کارگر بتوانند محافظت کنند . در واقع برای اواین جنبش عینی و اجتماعی کارگران است که طبقه کارگر را به ضرورت سازمان سیاسی اش میرساند و در سازماندهی حزبی مبارزه طبقاتی را بر علیه سرمایه داری به پیش می برد. در این ایام است که متاسفانه رفیق شهرام  بستگانش و رفقا ی کانون را ترک می کند. هر چند مبارزه ادامه دارد ولی خلاء فعالین مجربی همچون شهرام  احساس می شود .

زندگینامه شهرام یوسفی با در گذشت وی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ بسته میشود، اما زندگی شهرام پایان نیافته است،عشق سرشار او به زندگی، اعتقاد راسخ او به آرمانهای والای طبقه کارگر ، تنها طبقه ایی که می تواند تضمین کننده رهایی بشریت از استثمار، نابرابری، تبعیض و لغو مالکیت خصوصی باشد با ادامه راهش تداوم خواهد یافت.  سرسختی و سازش ناپذیری و تجارب باارزشی که از  او به جا مانده است قطعا در تداوم مبارزه رهروان سوسیالیست جنبش کارگری بی تاثیر نخواهد بود.  تا زمانی که استثمار یک طبقه از طبقه دیگر به قوت خود باقی است شهرام یوسفی و زندگی مبارزاتیش در اذهان همگان زنده خواهد ماند.

 

یادش گرامی و راهش پر دوام باد!

 

کانون کارگران سوسیالیست

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME