کانون اندیشه کپنهاگ کانون اندیشه کپنهاگ

به تحریم انتخابات فرمایشی رژیم بپیوندیم !


انتخابات فرمایشی و دروغین رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی هم چنان در متن سرکوب ، گرانی ارزاق عمومی، بیکاری و فساد گسترده اقتصادی، سیاسی و اداری می کوشد مردم بیشتری را به پای صندوق های رای بکشاند.
شرکت در این انتخابات با هر انگیزه ، بهانه و تحلیلی،برای توده های مردم حاصلی در بر ندارد.تنها نظام ولایت مطلقه فقیه و دستگاه سرکوبگری اش را در بستر توهمات توده ای، مشروعیت و تداوم می بخشد.رژیم حتی “رای سفید” راهم به حساب خود می گذارد !
مردم آزاده و حق طلب ، کارگران و زحمتکشان !
با خودداری از شرکت در این نمایش فرمایشی و دروغین،صف خود را از صف رژیم، حامیان و فریب خوردگان آن جدا سازید.در افشای جنایات و دزدی های عوامل و سردمداران رژیم ، از آخوند و پاسدار و وزیر و شهردار گرفته تا “آقازاده” هایش بکوشید و مطالبات خودرا در اعتراضات و مبارزات مستقل و جداگانه به نمایش بگذارید.
ما به عنوان بخشی از نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه در اعتراض به این نمایش دروغین،با پیوستن به میتینگ اعتراضی “نه به انتخابات” که در روز جمعه ۲۹ اردی بهشت ۱۳۹۶ برابر ۱۹ می ۲۰۱۷ از ساعت ۱۶:۳۰ ا لی ۱۸:۰۰ در مقابل سفارت رژیم در شهر کپنهاگ برگزار می گردد گرد آمده و اعتراض خود را متحدانه فریاد می زنیم.
از همه ی ایرانیان معترض و آزادی خواه در خواست همراهی و پیوستن به این میتینگ را داریم.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی !
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم !
کانون اندیشه کپنهاگ
۲۴ اردی بهشت ۱۳۹۶ برابر ۱۴ می ۲۰۱۷
Avsnitt för bifogade filer

نظرات مسدود است.HOME