کارگر کمونیست ۴٨۴ منتشر شد‎

کارگر کمونیست ۴٨۴ ‎

مطالب این شماره:

١ـ ساکت و گر نه موجب واکنش می شود!… یاشار سهندی

٢ـ اصغر کریمی … صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه … درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

٣ـ معنای آزادی، برابری و حکومت کارگری…. گفتگو “کارگر کمونیست” با کاظم نیکخواه
۴ـ ‌ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (٣)

۵ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس ۴٢ دیوید ریازانف

۶ـ پروین محمدی:… حکم شلاق علیه کارگران دفاع عریان از صاحبان سرمایه است

٧ـ محمود صالحی : صدورحکم شلاق علیه کارگران محکوم است

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت

رشد ٢۴٠ درصدی اعتراضات کارگری در سطح استان مرکزی….شهلا دانشفر

٩. وزیر کشور جمهوری اسلامی:”از٧٣٠ هزار مهاجر افغانستانی اخراج شده ۶٠٠ هزار نفر دوباره به ایران برگشته اند”!…. محمد شکوهی

١٠ــ نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

احکام شنیع شلاق و زندان را محکوم کنید

١١ـ جعفر عظیم زاده: محکومیت شاپور احسانی راد و دیگر کارگران به حکم شنیع شلاق، لقمه ای نیست که به آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بر ایران پائین رود

١٢ـ در حاشیه اخبار کارگری…. آمارها می گویند از هر چهار ایرانی یکی حاشیه نشین است!

نسان نودینیان

١٣ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نظرات مسدود است.HOME