کارگر کمونیست ۴۵۶ منتشر شد

کارگر کمونیست ۴۵۶ منتشر شد

مطالب این شماره

ویژه مطالب مربوط به مزد ٩۶

١ـ تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده

٢ـ گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه تلویزیون کانال جدید

٣ـ میزگرد کارگر کمونیست …. مباحث مربوط به مزد ٩۶ … با ناصر اصغری

۴ـ بحثی بر سر تعیین حداقل دستمزد و ارجاع به بند ۴١ قانون کار… شهلا دانشفر

۵ـ محرک جنبش کارگری نه خون، بلکه زندگی است…. یاشار سهندی

۶ـ کارگران در هفته ای که گذشت

فصل جدیدی در اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو

بیانیه هایی علیه امنیتی کردن مبارزات فعالین اجتماعی و علیه اعدام

مکثی بر شعار الله اکبر

شهلا دانشفر

٧ـ در حاشیه اخبار کارگری نسان نودینیان

در بهمن ماه اعتراضات کارگری در ابعادی گسترده ادامه دارد.

هر روز ٣تا ٩مورد اعتراض و رو در رویی و در مجموع بیش از ١١٢ مورد اعتصاب، راه پیمایی و تجمع برگزار شده است.

٨ــ روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!

منبع؛ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

٩ــ فوکوس بر جنبش کارگری… ناصر اصغری

١٠ــ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (٢٩)… دیوید ریازانف

اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

١١ـ قطعنامه ها، قرارها و اسناد پیشنهادی به کنگره

١. قطعنامه پیشنهادی به کنگره: موقعیت ویژه جنبش کارگری; ارائه دهنده: اصغر کریمی، شهلا دانشفر

٢. قرار جنبش تشکلیابی کارگری

١٢ــ روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!

منبع؛ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

نظرات مسدود است.HOME