پیام-پیام تسلیت حزب سوسیالیست انقلابی به رفیق ابراهیم باتمانی

پیام تسلیت حزب سوسیالیست انقلابی به رفیق ابراهیم باتمانی

در کمال تاسف باخبر شدیم که آقای حاتم باتمانی،  پدر رفیق ابراهیم باتمانی عضو رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران ، دیروز صبح در گذشتند.

 درگذشت بستگان بی تردید برای همه سنگین و اندوهگین است، اما برای نسلی از مبارزین انقلابی و کسانی که علیرغم میل خود و به دلیل وجود یک نظام جانی حاکم بر کشور، حتی در هنگام مرگ عزیزان چون پدر و مادر و دیگر بستگان امکان در کنار بودنشان را ندارند، به مراتب اندوهگین تر و سنگین تر است.

آقای حاتم باتمانی از زمره پدرانی بوده اند که علاوه بر رابطه و نقش پدری خود با فرزندان و اعضای خانواده اش، همزمان الگوی مقاومت و مبارزه و انسانیت و عدالت طلبی نیز بود برای آنها و کلیه کسانی که از دور و نزدیک او را میشناختند. از دوره مبارزه با زورگوئیهای فئودالها و استبداد شاهنشاهی تا کل پروسه ٣٩ ساله حاکمیت ننگین رژیم سیاه اسلامی، همه شاهد استقامت، تسلیم ناپذیری، و مبارزه جوی علیه سرکوبگران و مستبدین و خصوصیات عدالت طلبانه آقای حاتم باتمانی بوده اند. او همواره حامی گرم مبارزه انقلابی و سوسیالیستی فرزند خود، رفیق ابراهیم باتمانی، در میدان مبارزه انقلابی علیه رژیم فاشیست اسلامی و سرمایه داران وعلیه ارتجاع مذهبی نیز بوده است.

آقای حاتم باتمانی متاسفانه درگذشت، اما یاد زندگی افتخار آمیز  و تلاشهای انسانی او همچنان گرامی و زنده باقی خواهد ماند.

از جانب  شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی وقوع این رویداد ناگوار و درگذشت اندوهگین  پدرعزیزمان  آقای حاتم باتمانی را به همسنگر مبارز و کمونیست دیرینه خود در رهبری حزب، رفیق ابراهیم باتمانی، به بستگان و خانواده محترم شان تسلیت گفته و برای کلیه بازماندگان آن عزیز از دست رفته آرزوی صبر و سلامتی دارم.

یاد عزیز آقای حاتم باتمانی گرامی باد!

با احترام!

 

سلام زیجی

دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران

iransocialist2017@gmail.com

index

٢٨ آبان ١٣٩۶

١٩ نوامبر ٢٠١٧

 

نوشتن نظرHOME