پویا محمدی-خطاب به شاهین نجفی!بخوان برای محمود

خطاب به شاهین نجفی!

بخوان برای محمود

سلام و درود!

خوانده ای برای شاهرخ و شاملو و فرزاد بعد از مرگ

بخوان اینک برای محمود دربند

دیده ای آن زنجیر قساوت برپایش و آن همه فریاد؟

پس بخوان و هم آوا شو با تمام فریاد.

وقتش است…. .

 

رونوشت به تمامی هنرمندان متعهد و آزاده

 

پویا محمدی

۲۱ آبان ۹۶

نظرات مسدود است.HOME