پروانه قاسمی- شعر سقوط این رژیم به دست توانای شماست

 

سقوط این رژیم به دست توانای شماست

 

 

به روی هر بلندی ایستادهایم با افتخار

اعتراض ما زنان به دولت جهل شماست

نوید آزادی سرداده ایم

این اعلام جنگ علیه جهل شماست

چهل سال حجاب اجباری و

مظهر ننگ شماست

زمان مرگ شما سررسیده

قیام ما زنان علیه جهل شماست

به پا خیزید زنان و مردان این دیار

سقوط این رژیم به دست توانای شماست

 

پروانه قاسمی ۳۱ ژانویه۲۰۱۸

یازده بهمن ۱۳۹۶

www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

 

 

نوشتن نظرHOME