پردل زارع -مضحکه ای به نام انتخابات

مضحکه ای به نام انتخابات

پردل زارع  

۳۸ سال حاکمیت ننگین رژیم اسلامی در ایران، با سرکوب، دستگیری، شکنجه، زندان، اعدام مخالفین پیش رفته است. این نظام نامشروع است و ناچار است با راه انداختن مضحکه انتخابات مردم را در دو راهی “انتخاب” بین جنایتکاران قرار دهد و آنها را ترغیب به رای دادن با هدف کسب مشروعیت فرمال حقوقی جمهوری اسلامی کند. مردم قرار است در این نمایش مضحک به یک‌ نفر از جنایتکاران حکومتی مورد تائید نظام رای دهند تا دوره چهار ساله دیگر سکان تحمیل فقر و سرکوب را بعهده بگیرد. هر چهار سال یک بار از طرف دولت یک نفر ازجنایت کاران رژیم با وعدهای پوچ و دروغین که حامل هیچ تغییری در زندگی مردم و طبقه کارگر نبوده و نیستند به عنوان رئیس جمهور به مردم ایران تحمیل می‌شوند، ودست به تصویب قوانین ضد کارگری و ضد انسانی میزند.

با نگاهی به کارنامه رئیس جمهورهای منتصب شده در ایران میتوان دید که چگونه هر کدام از منتصبین در دوره‌ های حکومت رانی خود هرگز ‌نتوانسته اند هیچ تغییر مثبتی که زندگی تودهای مردم را بهبود ببخشد باشند. رژیم اسلامی در طول دوران حاکمیت ننگینش بارها بازیهایی را با نام انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات رئیس جمهوری به راه انداخته است،  مردم را با شعار بهتر شدن وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فریب به پای صندوق های رای کشانده، و نهایتا منتصبین خود را از صندوق های رای بیرون کشیده است و بر جامعه و مردم تحمیل کرده است. هیچگاه در تاریخ حکومت اسلامی در ایران انتخابات آزادی که در آن نمایندگان واقعی مردم زحمتکش و طبقه کارگر و دیگر اقشار موجود در جامعه در آن شرکت داشته باشند صورت نگرفته است، رژیم دیکتاتور اسلامی ایران با تمامی دار و دسته هایش هیچگاه فرصت یک زندگی آزاد و برابر را برای مردم ایجاد نکرده است. در این دوره به اصطلاح انتخابات همه از اقتصاد و فقر و محرومیت مردم حرف میزنند و گوشه ای از دزدیهای همدیگر را رو میکنند. بانی و مسبب اقتصاد ویران، فقر و فلاکت و سیه روزی مردم ایران رژیم اسلامی است. با آمدن روحانی و دیگر جنایتکاران، نه تنها هیچ تغییر مثبتی در زندگی مردم حاصل نخواهد شد بلکه آمار اعدامها، دستگیرها، شکنجه ها، زندانی ها، و حمله های وحشیانه به زندگی خصوصی مردم بیشتر میشود و هر کدام از این جنایتکاران که به عنوان رئیس جمهور منتصب شوند راه دیگر جنایتکاران حکومتی را ادامه میدهند.

شرکت در انتخابات رژیم اسلامی یعنی مشروعیت دادن به رژیم آخوندها، به دزدی، به اختلاس، به فساد مسئولان رژیم، به جنگ، به نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، به ترور و کشتار مخالفان و آزادیخواهان، به اسید پاشی، به تصویب قوانین ضدانسانی، به سرکوب طبقه کارگر، جنبش زنان، جنبش معلمان، جنبش دانشجویان، جنبش جوانان و صف آزادیخواهی در جامعه. باید یکبار برای همیشه بساط کهنه ارتجاع را در ایران زیرورو کنیم. همه باهم عاری از قومیت، جنسیت، نژاد و مذهب با نرفتن پای صندوقهای رای گیری در روز انتخابات خشم و نفرت خود را از این حکومت جنایتکار که دستانش به خون هزاران مبارزه راه آزادی  و سوسیالیسم آلوده است را نشان دهیم. در کشوری که احزاب و نیروهای کمونیست و تشکلهای کارگری، جنبش زنان، معلمان، آزادیخواهان و فعالین عرصه های مختلف جامعه در آن حق فعالیت ندارند، و هر روز شاهد دستگیری و اعدام و اعمال فشار به ‌فعالین عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در زندانهای آن هستیم، انتخابات معنی ندارد. تنها  یک راه برای سعادت و خوشبختی مردم وجود دارد و آن سرنگون کردن رژیم اسلامی با دست طبقه کارگر و مردم زحمتکش و جایگزین کرن آن با یک جمهوری سوسیالیستی است که آزادی و رفاه و خوشبختی شهروندان را بدست خود آنها تضمین میکند. مردم، در این نمایش اسلامی شرکت نکنید!

۱۵ مه ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME