نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-یک سال از درگذشت شهرام یوسفی گذشت!

یک سال از درگذشت شهرام یوسفی گذشت!

 

درست یکسال است که رفیق عزیز ما شهرام یوسفی از فعالین کارگری و سوسیالیست، مبارز و پیشرو در جنبش کارگری ایران، از میان ما رفته است. تلاشهای خستگی ناپذیرش در راه آرمانهای والای طبقه کارگر و چهار دهه تاریخ پر افتخار مبارزاتی که با آن عجین شده بود براحتی پرشدنی نخواهد بود. شهرام از آن دست فعالین کارگری بود که تا آخرین لحظه زندگی بدون توهم به دشمن طبقاتی و بطور آشتی ناپذیری برای رهایی خود و طبقه کارگر مبارزه نمود.

شهرام به عنوان یک فعال کارگری از دل طبقه ایی بیرون آمده بود، که عشق به زندگی را فقط در مبارزه ایی خستگی ناپذیر بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه داری جستجو می نمود، او بر این عقیده بود که طبقه کارگر بدون متحد شدن و ایجاد تشکلهای مستقل طبقاتیش نخواهد توانست  نه به مطالبات و خواسته هایش بطور واقعی دست یابد و نه خواهد توانست در مقابل ترفندهای ریاکارانه بورژوازی قد علم کند.

گرچه با مرگ شهرام جنبش کارگری یکی از یاران صادق و آشتی ناپذیر خود را از دست داد، اما مبارزه این طبقه بر علیه استثمار و نابرابری ادامه دارد! فعالین کارگری مبارز، بهای سنگینی از دستگیری و زندان و شکنجه گرفته، تا بیکاری و گرسنگی برای آن تا کنون پرداخته اند.

به این امید روند این مبارزه طبقاتی همانطور که خواست قلبی شهرام و هر فعال کارگری سوسیالیست است، بتواند هزاران کارگر مبارز مثال آنها، و نسلهای جوانتر کارگری، را در خود بپروراند.

خلاء از دست دادن شهرام و رهروان راه سوسیالیسم و برابری هیچوقت پر نخواهد شد، اما تجارب مبارزاتی این عزیزان به ما می آموزد که لحظه ایی از مبارزه برای متحد شدن و استقلال طبقاتی طبقه کارگر غفلت ننموده، لحظه ایی از مبارزه برای آزادی کارگران مبارز و دربند درنگ نکنیم.

بیائیم به یاد شهرام و دیگر رفقای رزمنده ایی که دیگر در میان ما نیستند، صدای اعتراضی خود را برای آزادی فعالین کارگری در بند و دیگر زندانیان سیاسی رساتر نمائیم.

نهدهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور یاد رفیق شهرام یوسفی و دیگر رهروان راه سوسیالیسم و آزادی را با ارج نهادن به آرمانهای والای بشری و مبارزه بی امان بر علیه بربریت سرمایه را گرامی میدارند!

  یادش همواره گرامی باد و راهش پر دوام!

۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

 

نوشتن نظرHOME