نسان نودینیان-خبر: فاشیسم اسلامی علیه دختران افغانستانی!

خبر: فاشیسم اسلامی علیه دختران افغانستانی!

امروز (١١ مهر ٩۶) تمام دختران افغانستانی دوره ابتدایی دبستان زینبیه شهر کرمان بعد از گذشت ١٠ روز از مدرسه اخراج شدند و از ورود آنها به مدرسه جلوگیری شد.!

اخراج کودکان افغان از مدارس فاشیسم دولتی است! جلوگیری از حضور شهروندان افغانستانی در پارکها و اماکن عمومی راسیسم عظمت طلب و نژادپرستی ایرانی است که با قوانین و سیاستهای  ضد مهاجرین و بویژه مهاجرین افغانستانی توسط  فاشیسم دولتی شکل میگیرد و در جامعه فضای ضد مهاجرین را باز تولید میکند.

در مملکتی که فاشیسم اسلامی در حاکمیت است، برای حفظه اسلام کودکان را به جبهه روانه میکند، در جبهه های جنگ ارتجاعی ایران و عراق هزاران نفر کودک را به کشتارگاه مین و توپ باران و شلیک مستقیم فرستاد  و کشت. در مملکتی که هزاران کودک بی شناسنامه در رویای دسترسی به شناسنامه  و در حسرت حق داشتن شناسنامه بسر میبرند،  چند میلیون کودک از تحصیل محرومند، چند میلیون کودک کار و خیابان زندگیشان در حاشیه شهرها و در کنار خیابانها به تباهی کشیده میشود، محرومیت کودکان افغانستانی برایش سهل و ساده است.

مردم شریف و آزادیخواه در ایران میتوانند این فاشیسم دولتی و راسیسم عظمت طلب را سد کنند. میتوانند با ابتکارات اجتماعی علیه اخراج کودکان افغانستانی بایستند. و در کنار آنها قرار گیرند.

خبر (١١ مهر ٩۶) تمام دختران افغانستانی دوره ابتدایی دبستان زینبیه شهر کرمان بعد از گذشت ١٠ روز از مدرسه اخراج شدند و از ورود آنها به مدرسه جلوگیری شد.! چندش آمور و سخت است!

خوشبختی و سعادت جامعه ایران با بیش از هفتاد میلیون جمعیت در گرو سرنگونی رژیم سیاه و فاشیسم اسلامی در ایران است.

نسان نودینیان

١١ مهر ١٣٩۶

٣ اکتبر ٢٠١٧

 

نظرات مسدود است.HOME