مینا احدی – سرنگون باد حکومت اسلامی ! سخنرانی مینا احدی در دانشگاه تریر آلمان روز پنج شنبه ٢۵ ژانویه ساعت ١٨ اطاق B14

مینا احدی – سرنگون باد حکومت اسلامی ! سخنرانی مینا احدی در دانشگاه تریر آلمان روز پنج شنبه ٢۵ ژانویه ساعت ١٨ اطاق B14

Posted by Evolutionäre Humanisten Trier on Monday, January 22, 2018

نوشتن نظرHOME