مهرداد درویش پور – سه گفتگو

لینک نخست گفتگو با بی بی سی درباره سرکوب سندیکاهای کارگری مستقل در ایران است. دو

لینک دیگر گفتگو با رادیو فردا درباره خشونت خانگی علیه زنان و کودکان و دیگری درباره موقعیت کودکان افغان در حوزه تحصیلی در ایران است.
https://www.youtube.com/watch?
v=zKiHwz1clms&list=PLmdEvtplre625DEeq4t5XHb-Lo1cEwuDv
https://www.radiofarda.com/a/28712619.html

https://www.radiofarda.com/a/28705776.html

نظرات مسدود است.HOME