منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠٩ 

کارگر کمونیست ۵٠٩ 

مطالب این شماره:

١ـ زنده باد هشت مارس،

زنده باد دختران انقلاب!

٢ـ منزلت، معیشت حق مسلم ماست

حزب کمونیست کارگری ایران

٣ـ مقالات

حضور پررنگ سیاسی کارگران

یاشار سهندی

خیزش انقلابی مردم و کارگران

شهلا دانشفر

کارگران و سیاست کنترل کارگری

علی جوادی

۴ ــ بعد از بر سر چوب رفتن حجاب اجباری در خیابان، نوبت به بر سر چوب کردن نمادهای دیگر تعرض به حقوق انسانها رسید.

جوانمیر مرادی

۵ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

۶ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۵٧)

دیوید ریازانف

٧. ده امر فوری انقلاب

نوشتن نظرHOME