منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠۴ 

کارگر کمونیست ۵٠۴ 

مطالب این شماره:

١ـ ده امر فوری انقلاب

٢ـ بیانیه ۵ تشکل از تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

١. اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢. انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه ٣. سندیکای نقاشان استان البرز ۴. کانون مدافعان حقوق کارگر ۵. کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٣ـ سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد

تشکل‌های مستقل کارگری ….

۴ ــ اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

‌۵ـ مقالات و مصاحبه

یاشار سهندی

مصاحبه فرامرز قربانی با شهلا دانشفر

ناصر اصغری

ارش دشتی

۶ـ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:

تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط ارگان های امنیتی و سرکوب را خنثی کنیم

٧ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

٨ـ پیروز باد مبارزات سراسری مردم علیه ستم سرمایه داری حاکم

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

٩ـ قاتلان جوانان مردم را به زیر خواهیم کشید و محاکمه خواهیم کرد.

حسن صالحی

١٠ـ شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران گام اول را محکم برداشت

نوشتن نظرHOME