منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠٢ 

کارگر کمونیست ۵٠٢ 

مطالب این شماره:

١ـ ویژه مطالب مربوط به آزادی رضا شهابی

حمله به تجمع اعتراضی در حمایت از رضا شهابی را شدیدا محکوم میکنیم

خانم ربابه رضایی و بازداشت شدگان تجمع ۵ دی باید فورا آزاد شوند

٢ـ کارگران خاموش، آروزی محال

یاشار سهندی

٣ـ شعارهای نادرست در اعتراضات توده ای… ناصر اصغری

۴ ــ صحبتی با کارگران بازنشسته فولاد

صحبتی با کارگران هپکو

اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

‌۵ـ در حاشیه یک شعار تفرقه افکنانه … شهلا دانشفر

۶ـ جنبش بازنشستگان

شعاری که خلاصه طنین انداز شد !

سونامی حمله به دستفروشان

آرش دشتی

٧ـ کارگران نیشکرهفت تپه متحد و مصمم، علیه استثمار عریان سرمایه داری… شاپور احسانی راد

٨ـ پروین محمدی

کارگران هفت تپه تنها نیستند

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ احضار و پرونده سازی علیه کارگران هپکو را قویا محکوم میکنیم

اتحادیه آزاد کارگران ایران

١٢ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۴٨) دیوید ریازانف

١٣ ــ نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد!

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

١۴ـ نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد!

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

١۵ـ گوشه هایی از اعتصابات گسترده کارگری در سراسر کشور

Avsnitt för bifogade filer

نوشتن نظرHOME