منتشر شد-کارگر کمونیست ۵٠١ 

کارگر کمونیست ۵٠١ 

مطالب این شماره:

١ـ اصغر کریمی

طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود

٢ـ کیوان جاوید

کانال جدید دستاورد کمونیسم کارگری منصور حکومت است!

٣ـ این حزب خانه من است، زندگی من است

طه حسینی

۴ـ افزایش سهم نهادهای مذهبی از بودجه و تعرض به نان شب مردم

‌۵ـ اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با موفقیت پایان یافت

۶ـ از مبارزه پرستاران قاطعانه حمایت کنیم!

٧ـ تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز

٨ـ بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون پایان اعتصاب قدرتمندانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه!

١٢ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۴٨) دیوید ریازانف

١٣ ــ خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه!

١۴ـ آرش دشتی

پارکی برای اعتراضات!

فقط حکومت عصبانی نیست!

١۵ـ در محکومیت دور تازه فشار بر فعالین کارگری و مدنی سنندج

١۶ـ وضعیت رضا شهابی نگران کننده است

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٧ـ روز شمار حضور فعالین حقوق کودک در مناطق زلزله زده!

 

نظرات مسدود است.HOME