منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩٩ 

کارگر کمونیست ۴٩٩ 

مطالب این شماره:

١ـ کارگر کمونیست میپرسید!

نقش و تاثیرات حضور فعالین کارگری و اجتماعی در کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله سرپل ذهاب

فرامرز قربانی

٢ـ پتانسیلهای برای بازگشایی دفاتر پلمپ شده تشکل‌های توده ای کارگران و معلمان؟

ناصر اصغری

٣ـ کارگران و قانون کار جمهوری اسلامی

شهلا دانشفر

۴ـ پیام محمود صالحی

…..

تاریخ آزادی رضا شهابی در هجدهم دیماه ٩۶ ثبت شده است

‌۵ـ تحزب کمونیستی همزاد جنبش کارگری

یاشار سهندی

۶ـ گزارش ١۵۵۶٩ مرکز پژوهش های مجلس ، زجرکش کردن مردم در ایران

رضا رشیدی

٧ـ “این زبان درازی ها یعنی چه!”… یاشار سهندی

٨ـ احضار و تهدید فعالین کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه ضدیت آشکار با نجات انسانها

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ برای اعتراف دیر شده، اموال ما را باز گردانید

پروین محمدی

١٢ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (۴٧) دیوید ریازانف

١٣ ــ در آستانه ١۶ آذر دانشجویان چندین دانشگاه دست به تجمع زدند

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

١۴ـ نگذاریم نان را گران کنند

قبض های آب و برق و گاز را هم نباید پرداخت

نوشتن نظرHOME