منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩٧ 

کارگر کمونیست ۴٩٧ 

مطالب این شماره:

١ـ زلزله و هراس از همیاری… یاشار سهندی

٢ـ بازنشستگان فولاد در تهران تجمع کردند

٣ـدر تدارک اجتماعی انقلاب

سخنرانی حمید تقوائی در معرفی قطعنامه “جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی” در پلنوم ۴٧

۴ـ شهلا دانشفر

سازمانیافته و سراسری به حمایت از زلزله زدگان بشتابیم!

‌۵ـ گزارش دوم از کمپین گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی وی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١۶)

٧ـ مسکن مهر یا بمب زمانی

زلزله غرب کشور و مساکن مهر

٨ـ جعفر عظیم زاده :

نقش سرمایه در تشکل یابی کارگران

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ فراخوان به همه کارگران و انسانهای شرافتمند وآزادیخواه :

همچنان در کنار زلزله زدگان (استان کرمانشاه )هستیم

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران وفعالین کودکان کار و خیابان.

١٢ـ انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود

١٣ـ ویژه نامه سهند نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری

در بزرگداشت محمد جراحی منتشر شد.

نوشتن نظرHOME