منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩۵ 

کارگر کمونیست ۴٩۵ 

مطالب این شماره:

١ـ رو در رو

دستگیری و تحت فشار قراردادن فعالین و سخنگویان کارگران جدال مستقیم و جنگ علنی دیگری است که حکومت اسلامی قصد تحمیل آنرا به طبقه کارگر دارد. .. نسان نودینیان

٢ـ قتل در محیط کار

شهلا دانشفر

دو فاجعه انسانی در پالایشگاه تهران و میدان نفتی رگ سفید

٣ـ متن کتبی سخنرانی نسرین رمضانعلی در مراسم گرامیداشت محمد جراحی در کلن(آلمان)

یاد عزیز محمد جراحی گرامی باد. بدرود رفیقم

۴ـ فراز آزادی

گوشه ای از زندگی و مبارزه محمد جراحی در زندان تبریز

‌۵ـ جوانمیر مرادی

نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر فراهم کنند.

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١۴)

٧ـ اطلاعیه جمعی ازکارگران وفعالین کارگری در محکومیت باز داشت محمودصالحی

٨ـ کمپین برای آزادی کارگران زندانی

محمود صالحی دستگیر شد

آخرین اخبار از معلمان زندانی

آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی

فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ کارگران راه آهن

دوستان و رفقای کارگر شرکت راه آهن

رضا رشیدی

١٢ـ جمهوری اسلامی مسئول قتل کارگران پالایشگاه و دکل نفتی است

١٣ـ کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند

١۴ـ محمود صالحی باید فورا آزاد شود

نظرات مسدود است.HOME