منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩۴ 

کارگر کمونیست ۴٩۴ 

مطالب این شماره:

١ـ یاشار سهندی … درشتی که میدانست برای چی می نویسد… به یاد علی اشرف درویشیان

٢ـ دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند

٣ـ سخنرانی مینا احدی در مراسم گرامیداشت محمد جراحی

۴ـ اطلاعیه پایانی پلنوم ۴٧ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

‌۵ـ حزب و جنبش کارگری

سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم ۴٧ حزب کمونیست کارگری ایران

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١٣)

٧ـ قطعنامه مصوب پلنوم ۴٧ حزب کمونیست کارگری ایران… درباره:… جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسلامی حزب کمونیست کارگری ایران

٨ـ مصوب پلنوم ۴٧ حزب کمونیست کارگری ایران

قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

١٠ـ شهلا دانشفر… کارگران در هفته ای که گذشت

١١ـ حسن صالحی… راسیسم و آزادی اعتصاب

١٢ـ علی اشرف درویشیان نویسنده بزرگ ادبیات کارگری در گذشت… رضا رشیدی

١٣ـ شهلا خباززاده … اخبار کارگری مهر ماه ١٣٩۶

١۴ـ فراخوان به آکسیون در دفاع از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

ویژه دستگیری محمود صالحی

بیانیه ها

١۵ـ شهلا دانشفر

بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری

نظرات مسدود است.HOME