منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩٣ 

کارگر کمونیست ۴٩٣ 

مطالب این شماره:

١ـ یاشار سهندی … درس عصر روز ٢۴ اکتبر ١٩١٧

٢ـ محسن ابراهیمی … محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!

٣ـ سخنرانی شهلا دانشفر در مراسم گرامیداشت محمد جراحی از چهره های شاخص جنبش نوین کارگری

۴ـ فاتح بهرامی … بررسی انقلاب اکتبر مهمترین واقعه سرنوشت ساز تاریخ مبارزه طبقاتی! “فاکتها و واقعیات”

‌۵ـ مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه … با جعفر عظیم زاده

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١٢)

٧ـ نسان نودینیان… مرگ بر دولت

٨ـ پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر

٩ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

نظرات مسدود است.HOME